ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia — Klasyfikacja rozdziałów:

a) w dziale „700 — Gospodarka mieszkaniowa” rozdział „70020 Fundusz Termomodernizacji” otrzymuje brzmienie:

„70020 Fundusz Termomodernizacji i Remontów”,

b) w dziale „750 — Administracja publiczna”:

— rozdział „75045 Komisje poborowe” otrzymuje brzmienie:

„75045 Kwalifikacja wojskowa”,

— po rozdziale „75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dodaje się rozdział 75076 w brzmieniu:

„75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej”,

c) w dziale „753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” po rozdziale „75309 Składki na ubezpieczenia społeczne” dodaje się rozdział 75310 w brzmieniu:

„75310 Fundusz Emerytur Pomostowych”,

d) w dziale „755 — Wymiar sprawiedliwości” rozdział „75514 Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury” otrzymuje brzmienie:

„75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury”,

e) w dziale „756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

— rozdział „75608 Wpływy z podatku akcyzowego od wina, pozostałych napojów fermentowanych i produktów pośrednich” otrzymuje brzmienie:

„75608 Wpływy z podatku akcyzowego od wina, pozostałych napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich”,

— po rozdziale „75627 Podatek akcyzowy od gazu” dodaje się rozdział 75628 w brzmieniu:

„75628 Podatek akcyzowy od olejów smarowych”,

f) w dziale „757 — Obsługa długu publicznego” rozdział „75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie:

„75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych”,

g) w dziale „852 — Pomoc społeczna”:

— po rozdziale „85204 Rodziny zastępcze” dodaje się rozdział 85205 wraz z objaśnieniem w brzmieniu:

„85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).”,

— objaśnienie do rozdziału „85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” otrzymuje brzmienie:

„W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.”,

— po rozdziale „85215 Dodatki mieszkaniowe” dodaje się rozdział 85216 w brzmieniu:

„85216 Zasiłki stałe”.

— do rozdziału „85219 Ośrodki pomocy społecznej” dodaje się objaśnienie w brzmieniu:

„W rozdziale tym ujmuje się również wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm. 3) ).”,

— rozdział „85295 Pozostała działalność” wraz z objaśnieniem otrzymuje brzmienie:

„85295 Pozostała działalność”,

h) w dziale „853 — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po rozdziale „85335 Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC” dodaje się rozdział 85336 w brzmieniu:

„85336 Ochotnicze Hufce Pracy”,

i) w dziale „854 — Edukacyjna opieka wychowawcza” uchyla się rozdział „85416 Ochotnicze Hufce Pracy”,

j) w dziale „900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

— po rozdziale „90021 Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych” dodaje się rozdziały 90022 i 90023 w brzmieniu:

„90022 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 90023 Regionalne dyrekcje ochrony środowiska”,

— po rozdziale „90095 Pozostała działalność” dodaje się rozdział 90097 w brzmieniu:

„90097 Gospodarstwa pomocnicze”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia — Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami):

a) paragraf „056 Zaległości z podatków zniesionych” wraz z objaśnieniem otrzymuje brzmienie:

„056 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Paragraf ten obejmuje podatki i opłaty zniesione, tj. wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat wymierzonych na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc obowiązującą, i należności z nimi zrównanych, jak również z zaległości z tytułu tych podatków i opłat przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.”,

b) do paragrafu „091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” dodaje się objaśnienie w brzmieniu:

„W paragrafie tym ujmuje się opłatę prolongacyjną i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa.”,

c) po paragrafie „097 Wpływy z różnych dochodów” wraz z objaśnieniem dodaje się paragraf 098 wraz z objaśnieniem w brzmieniu:

„098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817).”,

d) po paragrafie „108 Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych” dodaje się paragraf 109 w brzmieniu:

„109 Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na Fundusz Rezerwy Demograficznej”,

e) do paragrafu „853 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych” dodaje się objaśnienie w brzmieniu:

„Paragraf nie ma zastosowania do jednostek samorządu terytorialnego, które dochody pozyskiwane bezpośrednio ze źródeł zagranicznych klasyfikują w paragrafach 270 i 629.”,

f) do paragrafu „854 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” dodaje się objaśnienie w brzmieniu:

„Paragraf nie ma zastosowania do jednostek samorządu terytorialnego, które dochody pozyskiwane bezpośrednio ze źródeł zagranicznych klasyfikują w paragrafach 270 i 629.”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia — Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami):

a) paragraf „267 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„267 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W paragrafie tym ujmuje się wydatki na dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, środków przedakcesyjnych i środków przejściowych, a także środków pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).”,

b) paragraf „811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” otrzymuje brzmienie:

„811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”.

§ 2. Przepisy § 1 pkt 1 i 2 lit. b tiret drugie, lit. c oraz g—j mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2010.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 19 marca 2009 r.;

2) § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 lutego 2009 r.;

3) § 1 pkt 2 lit. d, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 4 marca 2009 r.;

4) § 1 pkt 2 lit. e, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 2009 r.;

5) § 1 pkt 2 lit. f oraz pkt 4 lit. a, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

6) § 1 pkt 3 lit. d, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1526.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590 i Nr 92, poz. 753.