ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do:

1) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;

2) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących:

a) wiążącej informacji taryfowej,

b) wiążącej informacji o pochodzeniu towaru;

3) prowadzenia listy agentów celnych;

4) wydawania decyzji w sprawach:

a) wpisu osoby na listę agentów celnych,

b) skreślenia osoby z listy agentów celnych,

c) zawieszenia w działalności agenta celnego;

5) wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1781).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).