ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie

Na podstawie art. 25 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Organ celny pobiera zabezpieczenie w związku z prowadzeniem składu celnego typu D.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie zabezpieczenie związane z odpowiedzialnością z tytułu prowadzenia składu celnego, w rozumieniu art. 88 i 104 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003).

§ 2. Organ celny pobiera zabezpieczenie w związku z korzystaniem z zawieszającej procedury celnej, w przypadku:

1) gdy korzystającym z procedury składu celnego lub procedury uszlachetniania czynnego jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę poza obszarem celnym Wspólnoty Europejskiej;

2) obejmowania procedurą składu celnego, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń lub procedurą przetwarzania pod kontrolą celną towarów określonych w załączniku nr 44c do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 31.12.2003).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).