ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo Celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co nastepuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb tworzenia oraz prowadzenia magazynów czasowego składowania, zwanych dalej „magazynami”.

§ 2. 1. Osoba zamierzająca prowadzić magazyn składa pisemny wniosek, do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na przewidywaną lokalizację magazynu, o wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu, zwanego dalej „pozwoleniem”.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien, w szczególności, określać przewidywaną lokalizację, powierzchnię i kubaturę magazynu.

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;

2) opis miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn, jego plan sytuacyjny oraz opiswarunków, które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów;

3) planowany termin rozpoczęcia prowadzenia magazynu;

4) projekt regulaminu prowadzenia magazynu;

5) wzór ewidencji towarów składowanych w magazynie, zwanej dalej „ewidencją".

§ 3. 1. Przed wydaniem pozwolenia organ celny, do którego został złożony wniosek, dokonuje oględzin stanu terenu lub pomieszczeń, gdzie ma być prowadzony magazyn, w celu stwierdzenia, czy:

1) sprawowanie dozoru celnego i kontroli celnej nie spowoduje nakładów niewspółmiernych do zakresu wnioskowanej działalności;

2) warunki prowadzenia magazynu zapewniają właściwy dozór celny towarom składowanym w magazynie oraz umożliwiają prowadzenie kontroli celnej, w tym pozwalają na nałożenie na magazyn zamknięć celnych;

3) stan terenu lub pomieszczeń zapewnia niepogorszenie właściwości towarów.

2. Z dokonanych oględzin organ celny sporządza protokół.

§ 4. Pozwolenie określa, w szczególności:

1) (uchylono);

2) termin rozpoczęcia prowadzenia magazynu;

3) numer identyfikacyjny magazynu, na którego strukturę składają się 4 następujące elementy:

a) symbol PL,

b) sześciocyfrowy kod urzędu celnego, którego naczelnik wydał pozwolenie na prowadzenie magazynu,

c) skrót literowy MC,

d) czterocyfrowy wyróżnik magazynów znajdujących się we właściwości danego urzędu celnego (od 0001 do 9999).

§ 5. 1. Regulamin prowadzenia magazynu określa, w szczególności:

1) zasady przyjmowania i wydawania towarów;

2) wzory dokumentów stosowanych przez prowadzącego magazyn przy przyjmowaniu i wydawaniu towarów;

3) godziny, w jakich towary są przyjmowane i wydawane;

4) sposób prowadzenia ewidencji oraz miejsce jej przechowywania;

5) tryb zakończenia działalności magazynu.

2. Regulamin prowadzenia magazynu jest zatwierdzany przez naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na lokalizację magazynu, przed pierwszym wprowadzeniem towarów do magazynu.

3. Dokonywanie zmian w zatwierdzonym regulaminie prowadzenia magazynu wymaga każdorazowej zgody naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w ust. 2.

§ 6. Prowadzący magazyn jest obowiązany niezwłocznie informować naczelnika urzędu celnego, który wydał pozwolenie, o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach załączonych do wniosku o udzielenie pozwolenia. Obowiązek ten dotyczy w szczególności wszelkich dokonywanych przez prowadzącego magazyn zmian technicznych w pomieszczeniach magazynu, zmian sposobu odgrodzenia i zmian dotyczących stosowanych zabezpieczeń.

§ 7. 1. Towary mogą być składowane w magazynie, jeżeli magazyn posiada odpowiednie warunki techniczne i jest przystosowany do ich przechowywania.

2. Wprowadzenie lub wyprowadzenie towaru z magazynu wymaga potwierdzenia w ewidencji dokonanego przez funkcjonariusza celnego.

§ 8. 1. Towary przyjmowane do magazynu powinny zostać niezwłocznie ujęte w ewidencji prowadzonej przez prowadzącego magazyn. Ewidencja jest zatwierdzana przez naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na lokalizację magazynu, przed pierwszym wprowadzeniem towarów do magazynu.

2. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie deklaracji skróconej lub dokumentu, który został wykorzystany w charakterze deklaracji skróconej. W przypadku braku tych dokumentów wpis jest dokonywany na podstawie innych dokumentów dotyczących towaru.

3. Ewidencja powinna zawierać informacje dotyczące, w szczególności:

1) rodzaju i ilości towaru;

2) znaków identyfikacyjnych towaru;

3) daty złożenia towaru w magazynie;

4) dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu;

5) imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania albo nazwy i siedziby osoby, która wprowadziła towar na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, lub osoby, która przejęła odpowiedzialność za towar po jego wprowadzeniu;

6) rodzaju i pozycji ewidencji prowadzonej przez organ celny, w której dokonano wpisu o wprowadzeniu towaru na obszar celny Wspólnoty Europejskiej;

7) daty wyprowadzenia towaru z magazynu.

4. Ewidencja jest prowadzona w taki sposób, aby na jej podstawie możliwe było ustalenie dokładnego miejsca złożenia towaru oraz określenie, jakim czynnościom podlegał towar w czasie składowania w magazynie.

5. Ewidencja może być prowadzona w formie książkowej lub z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych.

6. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie książkowej, karty ewidencji powinny być przeszyte, a strony kolejno ponumerowane i opatrzone stemplem prowadzącego magazyn. Ostatnia strona ewidencji powinna być opisana i opatrzona pieczęcią urzędu celnego. Ewidencję opisuje się przez wskazanie liczby kart oraz złożenie podpisu naczelnika urzędu celnego lub osobę przez niego upoważnioną.

7. Ewidencja może być prowadzona z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych, pod warunkiem że:

1) osoba prowadząca magazyn posiada szczegółową, pisemną instrukcję obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji;

2) wykorzystywany program komputerowy zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem, pozwala na drukowanie zapisów w porządku chronologicznym oraz uniemożliwia usuwanie dokonanych zapisów.

8. Prowadzenie ewidencji z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych wymaga przechowywania kopii ewidencji zapisanej na nośnikach informacji lub w formie wydruku.

9. W przypadku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych, pierwsza strona instrukcji obsługi programu komputerowego, o której mowa w ust. 7 pkt 1, powinna być opatrzona stemplem prowadzącego magazyn, a także pieczęcią urzędu celnego oraz podpisem naczelnika urzędu celnego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 9. Prowadzący magazyn jest obowiązany powiadomić naczelnika urzędu celnego, który wydał pozwolenie na jego prowadzenie, o zamiarze zakończenia prowadzenia magazynu i zakończyć działalność w trybie określonym w regulaminie prowadzenia magazynu.

§ 10. Organ celny może cofnąć pozwolenie, o którym mowa w § 3, jeżeli prowadzący magazyn:

1) prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa celnego, pozwoleniem lub regulaminem prowadzenia magazynu;

2) (uchylono);

3) po uzyskaniu pozwolenia w terminie 3 miesięcy nie podjął działalności lub ją przerwał na czas dłuższy niż 3 miesiące, bez powiadomienia organu celnego;

4) w istotny sposób naruszył przepisy prawa.

§ 11. Organ celny cofa pozwolenie, jeżeli z wnioskiem o cofnięcie występuje osoba, która uzyskała pozwolenie.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. 2)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych (Dz. U. Nr 87, poz. 971, z 2001 r. Nr 19, poz. 233 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 382), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622).