ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333 oraz z 2009 r. Nr 222, poz. 1763) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;”;

2) załączniki nr 1—6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1—6 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2011 r.

2. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1—6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2011 r., z tym że we wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w części C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO:

1) w wierszu 4 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3 %” należy wykazywać również:

a) w poz. 25 — podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 5 %,

b) w poz. 26 — podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a;

2) w wierszu 5 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7 %” należy wykazywać również:

a) w poz. 27 — podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 8 %,

b) w poz. 28 — podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a;

3) w wierszu 6 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22 %” należy wykazywać również:

a) w poz. 29 — podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 23 %,

b) w poz. 30 — podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do podatników dokonujących dostawy towarów oraz świadczących i nabywających usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, oraz podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. (poz. 1681)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578 i Nr 247, poz. 1652.