ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

Na podstawie art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. Nr 116, poz. 785) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) sumach na zlecenie — rozumie się przez to środki służące do:

a) finansowania zadań zleconych do wykonania państwowej jednostce budżetowej lub państwowemu zakładowi budżetowemu przez inne jednostki organizacyjne, ze środków zleceniodawcy, w tym ze środków funduszy celowych,

b) finansowania inwestycji realizowanych z innych źródeł niż środki własne państwowej jednostki budżetowej, otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych, w tym z funduszy celowych;”;

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dochodów budżetu państwa, odrębnie dla każdego rodzaju dochodów z tytułu: podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych, podatków pośrednich, podatku akcyzowego, dochodów pobranych przez państwowe jednostki budżetowe, wpływów niewykorzystanych w terminie określonym przez Radę Ministrów środków na wydatki niewygasające, wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych dochodów,”;

3) w § 5 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) gromadzenia dochodów budżetu państwa z tytułu wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”;

4) w § 7 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

5) w § 14 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przelewy z tytułu niewykorzystanych w terminie określonym przez Radę Ministrów środków na wydatki niewygasające na wyodrębniony rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.”;

6) w § 20 w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) państwowych jednostek budżetowych — dysponentom, którym podlegają te jednostki, na wniosek tych dysponentów.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.