ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. Nr 89, poz. 846) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Osoba zobowiązana, o której mowa w art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, dokonuje zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu towarów, zwanych zgłoszeniami INTRASTAT w przywozie, lub zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do wywozu towarów, zwanych zgłoszeniami INTRASTAT w wywozie, jeżeli:

1) wartość dokonanych przez nią w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przywozów towarów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, lub

2) wartość dokonanych przez nią w roku sprawozdawczym przywozów towarów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w roku sprawozdawczym, poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za pierwszy okres sprawozdawczy roku sprawozdawczego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w roku sprawozdawczym, poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

4. Jeżeli wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła u osoby zobowiązanej w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, osoba ta dokonuje w roku sprawozdawczym zgłoszeń INTRASTAT zgodnie z wymogami ustalonymi dla każdego z tych progów.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Osoba zobowiązana, która w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonała przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie lub statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w przywozie lub w wywozie obejmujących pola formularza „DEKLARACJA INTRASTAT – PRZYWÓZ” lub formularza „DEKLARACJA INTRASTAT – WYWÓZ” nr:

1) 1 – „Okres sprawozdawczy”;

2) 2 – „Rodzaj deklaracji”;

3) 3 – „Kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT”;

4) 4 – „Odbiorca” – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo „Nadawca” – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

5) 5 – „Przedstawiciel” – w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela;

6) 6 – „Łączna wartość fakturowa w PLN”;

7) 8 – „Łączna liczba pozycji”;

8) 9 – „Numer pozycji”;

9) 10 – „Opis towaru”;

10) 11 – „Kod kraju wysyłki” – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo „Kod kraju przeznaczenia” – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

11) 13 – „Kod rodzaju transakcji”;

12) 14 – „Kod towaru”;

13) 16 – „Kod kraju pochodzenia” – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie;

14) 17 – „Masa netto (w kg)”;

15) 18 – „Ilość w uzupełniającej jednostce miary”;

16) 19 – „Wartość fakturowa w PLN”;

17) 21 – „Wypełniający”.”;

3) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. W przypadkach, o których mowa w § 10, jeżeli w zgłoszeniu INTRASTAT znajduje się pozycja towarowa, której przedmiotem jest towar przywożony lub wywożony w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu, oprócz pól, o których mowa w § 10 pkt 1–17, osoba zobowiązana wypełnia pole nr 20 – „Wartość statystyczna w PLN” dla tej pozycji towarowej oraz pole nr 7 – „Łączna wartość statystyczna w PLN”.”;

4) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba zobowiązana, która w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonała przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w przywozie lub w wywozie obejmujących pola formularza „DEKLARACJA INTRASTAT – PRZYWÓZ” lub formularza „DEKLARACJA INTRASTAT – WYWÓZ”, o których mowa w § 10, oraz dodatkowo pola nr:

1) 7 – „Łączna wartość statystyczna w PLN”;

2) 12 – „Kod warunków dostawy”;

3) 15 – „Kod rodzaju transportu”;

4) 20 – „Wartość statystyczna w PLN”.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Właściwy dyrektor izby celnej nie udziela osobie zobowiązanej zgody na dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 2, jeżeli osoba ta nie uprawdopodobniła, że deklarowana w zgłoszeniu INTRASTAT wartość statystyczna obliczona na podstawie kryteriów szczególnych nie różniłaby się znacząco od wartości statystycznej deklarowanej bez zastosowania tych kryteriów.”;

5) w § 13:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Osoba zobowiązana nieposiadająca siedziby albo miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE, dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w Izbie Celnej w Warszawie.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno zostać dokonane nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.”;

7) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. (poz. 2809)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA – DEKLARACJA INTRASTAT ORAZ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).