ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, Nr 113, poz. 1190 i Nr 256, poz. 2570) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawki akcyzy określone w art. 73 ust. 3 pkt 1–3 ustawy dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych obniża się:

1) dla papierosów – do wysokości 68,35 zł za każde 1 000 sztuk i 28,48% maksymalnej ceny detalicznej, z zastrzeżeniem ust. 2a;

2) dla cygar i cygaretek – do wysokości 134,00 zł za każde 1 000 sztuk;

3) dla tytoniu do palenia:

a) ciętego tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów – do wysokości 46,53 zł za każdy 1 kilogram i 19,39% maksymalnej ceny detalicznej,

b) innego tytoniu do palenia – do wysokości 50% maksymalnej ceny detalicznej.”;

2) w § 6 wyrazy „w poz. 22–28” zastępuje się wyrazami „w poz. 20–26”;

3) w § 7:

a) w ust. 1 wyrazy „w poz. 30” zastępuje się wyrazami „w poz. 27”,

b) w ust. 2 wyrazy „w poz. 30 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku sprzedaży w kraju, oraz w poz. 23 załącznika nr 2 do rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku sprzedaży w kraju, oraz w poz. 21 załącznika nr 2 do rozporządzenia”;

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, w zakresie dotyczącym § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 16 stycznia 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. (poz. 2763)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).