ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz. U. Nr 87, poz. 822) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się stawkę dotacji w wysokości 100% podstawy obliczenia należnej dotacji, o której mowa w § 3.”;

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Stawkę dotacji, określoną w § 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem oraz wzory rozliczenia dotacji określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 3. Rozliczenia z budżetem dotacji za okres od dnia 1 stycznia do dnia wejścia w życie rozporządzenia dokonuje się jednocześnie z rozliczeniem dotacji za okres rozliczeniowy, w którym wchodzi w życie rozporządzenie.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. (poz. 2762)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.