ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych 2)

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Określa się wzór wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów w formie deklaracji na fakturze bez konieczności jej podpisywania przez eksportera, do wniosku tego należy dołączyć zobowiązanie, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Określa się wzór upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. Określa się wzór formularza deklaracji skróconej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. (uchylony).

§ 6. Określa się wzór formularza oświadczenia, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów oraz że w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7. (uchylony).

§ 8. Określa się wzór formularza wniosku o objęcie towarów procedurą celną złożony wraz z dokumentami handlowymi lub administracyjnymi stosowany w przypadku uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego poprzez złożenie dokumentów handlowych lub administracyjnych wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 8a. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu/zamykaniu procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 9a do rozporządzenia.

§ 8b. Określa się wzór formularza pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu/zamykaniu procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 9b do rozporządzenia.

§ 9. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej lub pozwolenia na zwolnienie z obowiązku składania gwarancji w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 10. Określa się wzór formularza pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej lub zwolnienia z obowiązku składania gwarancji dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 11. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona – poziom 1) lub manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona – poziom 2), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 12. Określa się wzór formularza pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona – poziom 1), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 13. Określa się wzór formularza pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona – poziom 2), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 14. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona – poziom 1) lub pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona – poziom 2), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia.

§ 15. Określa się wzór formularza pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona – poziom 1), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia.

§ 16. Określa się wzór formularza pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona – poziom 2), stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia.

§ 17. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia.

§ 18. Określa się wzór formularza pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.

§ 19. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej, stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia.

§ 20. Określa się wzór formularza pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia.

§ 21. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia.

§ 22. Określa się wzór formularza pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym, stanowiący załącznik nr 23 do rozporządzenia.

§ 23. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia, stanowiący załącznik nr 24 do rozporządzenia.

§ 24. Określa się wzór formularza pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia, stanowiący załącznik nr 25 do rozporządzenia.

§ 24a. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na poddanie towarów zabiegom zwyczajowym — czasowe wyprowadzenie towarów, stanowiący załącznik nr 25a do rozporządzenia.

§ 25. Określa się wzór formularza dokumentu dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, stanowiący załącznik nr 26 do rozporządzenia.

§ 25a. Określa się wzór formularza stosowanego w trakcie dokonywania przemieszczania towarów w sytuacji, o której mowa w art. 296 ust. 4 Rozporządzenia Wykonawczego, na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie. Wzór formularza stanowi załącznik nr 26a do rozporządzenia.

§ 26. Określa się wzór formularza dokumentu zawierającego spis towarów przywożonych czasowo wymaganego w przypadku, gdy zgłoszenie celne o objęcie towaru procedurą odprawy czasowej jest sporządzane w formie zgłoszenia ustnego, stanowiący załącznik nr 27 do rozporządzenia.

§ 27. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, stanowiący załącznik nr 28 do rozporządzenia.

§ 28. Określa się wzór formularza pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, stanowiący załącznik nr 29 do rozporządzenia.

§ 29. Określa się wzór formularza potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego, stanowiący załącznik nr 30 do rozporządzenia.

§ 30. (uchylony).

§ 30a. Określa się wzór formularza wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI — podmiot krajowy (PG-K), stanowiący załącznik nr 32 do rozporządzenia.

§ 30b. Określa się wzór formularza wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI — podmiot zagraniczny (PG-Z), stanowiący załącznik nr 33 do rozporządzenia.

§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. (poz. 2824)

Załącznik nr 3

WZÓR

ZOBOWIĄZANIE

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

DEKLARACJA SKRÓCONA

(PDF)

Załącznik nr 6

(uchylony)

Załącznik nr 7

WZÓR OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 8

(uchylony)

Załącznik nr 9a

WZÓR

Załącznik nr 9b

WZÓR

Załącznik nr 19

WZÓR

POZWOLENIE

(PDF)

Załącznik nr 31

(uchylony)

Załącznik nr 32

WZÓR

Załącznik nr 33

WZÓR1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.