ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej spółdzielczej Kasy oszczędnościowo-Kredytowej

Na podstawie art. 62c ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, formę, sposób i częstotliwość sporządzania przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową sprawozdań z danymi, o których mowa w art. 62c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zwanych dalej „danymi sprawozdawczymi”, oraz terminy i sposób ich przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   kasie — rozumie się przez to spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;

2)   Kasie Krajowej — rozumie się przez to Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;

3)   Komisji — rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

§ 3. Kasa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1)   danych ogólnych;

2)   bilansu;

3)   rachunku zysków i strat;

4)   informacji o funduszach własnych;

5)   współczynnika wypłacalności;

6)   wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego;

7)   wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego;

8)   wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego;

9)   informacji o inwestycjach kasy;

10)  informacji o płynności kasy;

11)  rezerwy płynnej kasy;

12)  należności z tytułu lokat według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów;

13)  kredytów i pożyczek w podziale na zabezpieczenia oraz według podmiotów;

14)  kredytów i pożyczek w podziale na zabezpieczenia oraz według produktów;

15)  kredytów i pożyczek w podziale na opóźnienia w spłacie oraz według podmiotów;

16)  kredytów i pożyczek w podziale na opóźnienia w spłacie oraz według produktów;

17)  kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów;

18)  zobowiązań finansowych według wartości bilansowej oraz według produktów i podmiotów;

19)  zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów;

20)  zobowiązań z tytułu kredytów według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów;

21)  zobowiązań finansowych z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według podmiotów;

22)  zobowiązań z tytułu kredytów według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według podmiotów;

23)  depozytów bezterminowych według wartości bilansowej w podziale na okresy wypowiedzenia oraz według podmiotów;

24)  należności z tytułu kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów;

25)  papierów wartościowych według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów;

26)  istotnych zaangażowań kredytowych kasy;

27)  istotnych zaangażowań depozytowych kasy;

28)  przekroczenia koncentracji zaangażowań;

29)  papierów wartościowych według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów;

30)  instrumentów kapitałowych w podziale na podmioty oraz według produktów;

31)  dłużnych papierów wartościowych w podziale na podmioty oraz według produktów;

32)  zobowiązań z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów pierwotnych;

33)  zobowiązań pozabilansowych udzielonych;

34)  zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

35)  promes udzielenia kredytu według wartości nominalnej;

36)  informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;

37)  zobowiązań z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów wymagalności.

§ 4. 1. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1-27, kasa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje Komisji do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane.

2. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 28-37, kasa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje Komisji do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane.

3. Dniem sprawozdawczym jest ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

§ 5. W przypadku rozpoczęcia przez kasę działalności w innym dniu niż:

1)   pierwszy dzień miesiąca — dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1-27, kasa sporządza po raz pierwszy za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca, w którym działalność została rozpoczęta;

2)   pierwszy dzień kwartału — dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 28-37, kasa sporządza po raz pierwszy za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia kwartału, w którym działalność została rozpoczęta.

§ 6. 1. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 3 pkt 1-25, określają formularze sprawozdawcze kas, których wzory określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 3 pkt 26 i 27, określają formularze sprawozdawcze kas, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 3 pkt 28-37, określają formularze sprawozdawcze kas, których wzory określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Kasa przekazuje także informacje o poziomie współczynnika wypłacalności za każdy dzień roboczy, w którym utrzymuje się on poniżej wymaganego poziomu, nie później niż następnego dnia roboczego. Informacje te kasa przekazuje na formularzu FWW01, po wypełnieniu wszystkich określonych w tych formularzach pozycji.

§ 8. Kasa Krajowa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1)   danych ogólnych;

2)   bilansu;

3)   rachunku zysków i strat;

4)   środków na rachunkach bieżących;

5)   instrumentów kapitałowych w podziale na produkty oraz według podmiotów;

6)   dłużnych papierów wartościowych w podziale na produkty oraz według podmiotów;

7)   kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych w wartości bilansowej w podziale na przeterminowania;

8)   zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na produkty oraz według podmiotów;

9)   zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na waluty;

10)  zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne;

11)  zobowiązań z tytułu własnej emisji papierów wartościowych;

12)  funduszu stabilizacyjnego;

13)  informacji uzupełniającej o wykorzystaniu środków funduszu stabilizacyjnego;

14)  promes udzielenia kredytu według wartości nominalnej;

15)  zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności;

16)  depozytów bezterminowych w wartości bilansowej w podziale na okresy wypowiedzenia;

17)  aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;

18)  aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży;

19)  pożyczek udzielonych i należności własnych oraz aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności;

20)  aktywów finansowych w wartości bilansowej w podziale na waluty;

21)  kredytów, pożyczek i pozostałych należności;

22)  należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych w wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne;

23)  utraty wartości aktywów finansowych w podziale na portfele;

24)  utraty wartości aktywów finansowych w podziale na produkty;

25)  rzeczowego majątku trwałego, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

26)  rzeczowego majątku trwałego, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem leasingu finansowego;

27)  rezerwy;

28)  informacji o wartości godziwej aktywów finansowych;

29)  informacji o wartości godziwej zobowiązań finansowych;

30)  przychodów z tytułu odsetek;

31)  kosztów z tytułu odsetek;

32)  zysków i strat z tytułu aktywów finansowych;

33)  zysków i strat z tytułu zobowiązań finansowych;

34)  pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;

35)  kosztów pracowniczych;

36)  usług obcych;

37)  podatków i opłat;

38)  zobowiązań pozabilansowych udzielonych;

39)  zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

40)  informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;

41)  należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności.

§ 9. 1. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 8 pkt 1-16, Kasa Krajowa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje Komisji do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane.

2. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 8 pkt 17-41, Kasa Krajowa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje Komisji do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane.

§ 10. 1. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 8 pkt 1-16, określają formularze sprawozdawcze Kasy Krajowej, których wzory określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 8 pkt 17-41, określają formularze sprawozdawcze Kasy Krajowej, których wzory określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Kasa oraz Kasa Krajowa przekazują dane sprawozdawcze w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, w formie plików zgodnych z wymogami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia, utworzonych w oparciu o pliki wzorcowe udostępnione na stronie internetowej Komisji.

2. Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 oraz § 8 pkt 2 i 3, odpowiednio kasa oraz Kasa Krajowa przekazują do Komisji także jako dokumenty w postaci papierowej podpisane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) albo jako dokumenty elektroniczne podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) w terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 i § 9 ust. 1.

3. Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 7, są przekazywane w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu w postaci papierowej z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania kasy.

§ 12. 1. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 11 ust. 1, wraz z przyjętą w tym systemie technologią identyfikacji Komisja udostępnia kasie oraz Kasie Krajowej nieodpłatnie.

2. Dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, kasa oraz Kasa Krajowa uzyskują po złożeniu wniosku, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej, z zachowaniem wymogów przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).

3. Kasa, która rozpoczyna działalność, składa wniosek do Komisji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

4. Zmiana wskazanych we wniosku osób upoważnionych w imieniu kasy albo Kasy Krajowej do korzystania z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub zmiana adresu poczty elektronicznej wymaga zgłoszenia Komisji na formularzu wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 13. 1. W przypadku gdy w przekazanych danych sprawozdawczych Komisja stwierdzi nieprawidłowości, kasa albo Kasa Krajowa są obowiązane przekazać poprawione dane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o nieprawidłowościach. Przekazanie poprawionych danych sprawozdawczych wymaga ponownego przekazania pliku z pełnym zakresem wymaganych danych sprawozdawczych.

2. Informacja o nieprawidłowościach może być przekazywana:

1)   na adres poczty elektronicznej wskazany przez kasę lub Kasę Krajową we wniosku, o którym mowa w § 12 ust. 2;

2)   za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1.

3. W przypadku gdy pozwala na to charakter nieprawidłowości, informacja o nieprawidłowościach może być generowana automatycznie.

4. W przypadku rażącego charakteru nieprawidłowości Komisja pisemnie zawiadamia zarząd kasy albo zarząd Kasy Krajowej o stwierdzonych nieprawidłowościach, wyznaczając jednocześnie termin przekazania poprawionych danych.

§ 14. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, uniemożliwiającej przekazywanie danych sprawozdawczych dane te przekazuje się na informatycznym nośniku danych typu CD lub DVD.

§ 15. Dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, uzyskany przez kasy i Kasę Krajową przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność. Przepis § 12 ust. 4 stosuje się do Kasy Krajowej oraz kas, które uzyskały dostęp do systemu teleinformatycznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 16. 1. Dane sprawozdawcze za styczeń 2014 r. kasy i Kasa Krajowa przekazują zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

2. Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 3 pkt 26 i 27, kasy przekazują po raz pierwszy za czerwiec 2014 r.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2014 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. (poz. 248)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481)

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Dz. U. poz. 41), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 613).