ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór zlecenia płatności;

2)   zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących płatności;

3)   wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2)   Banku — należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) 2) instytucji — należy przez to rozumieć:

a)   instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1 ustawy, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie lub która wydała decyzję, o której mowa w:

—  art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm. 3) ),

—  art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2015 r. poz. 1358) albo

—  art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm. 4) ),

b)   inny podmiot upoważniony przez instytucję wymienioną w lit. a, o którym mowa w art. 188 ust. 1a ustawy;

4)   dysponencie — należy przez to rozumieć dysponenta części budżetowej, wskazanego w zleceniu płatności;

5)   terminie płatności — należy przez to rozumieć dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ministra Finansów w Banku, wynikające ze złożonych w danym okresie zleceń płatności;

6)   odbiorcy płatności — należy przez to rozumieć podmiot, na którego rachunek są przekazywane płatności.

§ 3. 1. 5) Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

1a. 6) Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i instrumentu „Łącząc Europę” określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

2. 7) Zlecenie płatności sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, jest przekazywane przez instytucję do Banku w postaci elektronicznej.

3. Instytucja może, w postaci elektronicznej:

1)   skorygować złożone w Banku zlecenie płatności od dnia jego złożenia do końca okresu składania zleceń płatności;

2)   anulować zlecenie płatności najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedzającym termin płatności;

3)   przekazać do Banku korektę zrealizowanego zlecenia płatności.

4. Korekty, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nie można zastosować do kwoty wpisanej w zleceniu płatności, do nazwy i wszystkich danych odbiorcy płatności oraz jego numeru rachunku bankowego, a także do nazwy i wszystkich danych beneficjenta oraz do tytułu płatności.

§ 4. 1. Bank przekazuje instytucji, która wystawiła zlecenie płatności, w postaci elektronicznej, informację o jego wykonaniu, najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym dokonano płatności.

2. W przypadku płatności przekazanych na rachunek odbiorcy płatności innego niż beneficjent, Bank dodatkowo informuje beneficjenta o dokonaniu płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym płatności zostały dokonane.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy beneficjent jest państwową jednostką budżetową.

4. W przypadku niewykonania zlecenia płatności, Bank niezwłocznie przekazuje instytucji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, informację o jego niewykonaniu wraz z podaniem przyczyny jego niewykonania.

§ 5. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od tej instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)   nazwę instytucji;

2)   nazwę dysponenta;

3)   nazwę programu i numer projektu;

4)   wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;

5)   część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

6)   kwoty wynikające ze zleceń;

7)   rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

8) 8) kategorię interwencji — w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

9) numer zlecenia płatności.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.

§ 6. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od tej instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)   nazwę instytucji;

2)   nazwę dysponenta;

3)   nazwę programu i numer projektu;

4)   wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;

5)   część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

6)   kwoty płatności;

7)   rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

8) 9) kategorię interwencji — w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

9) numer zlecenia płatności.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.

§ 7. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:

1)   10 dnia miesiąca — w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2)   20 dnia miesiąca — w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3)   pierwszego dnia następnego miesiąca — w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)   nazwę instytucji;

2)   nazwę dysponenta;

3)   nazwę programu;

4)   numer zlecenia;

5)   datę realizacji płatności;

6)   część, rozdział klasyfikacji wydatków;

7)   kwotę płatności;

8)   nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;

9)   treść przed korektą;

10)  treść po korekcie;

11)  datę korekty.

§ 8. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2)   nazwę programu;

3)   część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4)   kwoty wynikające ze zleceń;

5)   rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 9. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1)   nazwę dysponenta;

2)   nazwę programu;

3)   część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4)   kwoty płatności;

5)   rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 10. 1. 10) Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności:

1)   anulowanych przez instytucję w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia bezpośrednio poprzedzającego termin płatności,

2)   odrzuconych przez Bank w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia upływu terminu płatności

— pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminów, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1)   nazwę dysponenta;

2)   nazwę programu;

3)   część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4)   kwoty płatności;

5)   rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 11. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 9 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca — w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2)   20 dnia miesiąca — w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3)   pierwszego dnia następnego miesiąca — w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1)   nazwę dysponenta;

2)   nazwę programu;

3)   numer zlecenia;

4)   datę realizacji płatności;

5)   część, rozdział klasyfikacji wydatków;

6)   kwotę płatności;

7)   nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;

8)   treść przed korektą;

9)   treść po korekcie;

10)  datę korekty.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły korygowane zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 12. 1. Bank udostępnia Ministrowi Finansów, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o otrzymanych oraz anulowanych zleceniach płatności, o korektach zleceń płatności zrealizowanych, które zostały skorygowane w danym miesiącu, zawierającą zestawienie korygowanych pozycji, jak też dotyczącą płatności dokonanych w danym miesiącu oraz o zwrotach środków od podmiotów dokonujących zwrotów — do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecenia płatności i środki zostały otrzymane i w którym płatności zostały dokonane.

2. 11) Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności dane, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 2, z tym że w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a, informacja zawiera również nazwę funduszu.

§ 13. 1. W przypadku dokonania, przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków na rachunek w Banku, Bank udostępnia Ministrowi Finansów, dysponentowi oraz instytucji, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, do końca trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1)   nazwę dysponenta;

2)   numer projektu;

3)   beneficjenta i odbiorcę płatności;

4)   oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków;

5)   informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków otrzymanych w poszczególnych dniach, w podziale na kwotę należności głównej, kwotę odsetek oraz innych kwot;

6)   część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;

7)   wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;

8)   datę dokonania zwrotu;

9)   tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy, także numer decyzji.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenie płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

4. W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.

5. Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.

6. Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.

7. Bank udostępnia Ministrowi Finansów oraz dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:

1)   10 dnia miesiąca — w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2)   20 dnia miesiąca — w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3)   pierwszego dnia następnego miesiąca — w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

8. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1)   nazwę dysponenta;

2)   nazwę programu;

3)   numer zlecenia;

4)   datę zwrotu;

5)   część, rozdział klasyfikacji wydatków;

6)   kwotę zwrotu;

7)   nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;

8)   nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;

9)   treść przed korektą;

10)  treść po korekcie;

11)  datę korekty.

10. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

§ 14. 1. W przypadku dokonania przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków, które zostały wypłacone w ramach części budżetowej 34 „Rozwój regionalny” na rachunek w Banku, Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2)   nazwę programu;

3)   informację o kwotach należności głównej z wyłączeniem kwot odsetek, przychodów oraz kar umownych;

4)   część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;

5)   rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

6)   wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;

7)   rok i miesiąc dokonania zwrotu.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

4. W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.

5. Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.

6. Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.

7. Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:

1)   10 dnia miesiąca — w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2)   20 dnia miesiąca — w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3)   pierwszego dnia następnego miesiąca — w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

8. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1)   nazwę dysponenta;

2)   nazwę programu;

3)   numer zlecenia;

4)   rok dokonania płatności, której dotyczy zwrot;

5)   datę zwrotu;

6)   część, rozdział klasyfikacji wydatków;

7)   kwotę zwrotu;

8)   nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;

9)   nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;

10)  treść przed korektą;

11)  treść po korekcie;

12)  datę korekty.

10. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

§ 14a. 12) Informacje, o których mowa w § 5-14, Bank udostępnia odrębnie w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 i 1a.

§ 15. 1. Instytucja, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. a, przekazuje dysponentowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku w danym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

2. 13)  Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1)   załączniku nr 2 do rozporządzenia — w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2)   załączniku nr 2a do rozporządzenia — w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

3. Jeżeli ostatni dzień terminu, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, przekazanie informacji może nastąpić w dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 16. 1. W przypadku gdy zlecenia płatności dotyczą programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w każdym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

2. 14)  Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1)   załączniku nr 3 do rozporządzenia — w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2)   załączniku nr 3a do rozporządzenia — w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

§ 17. 1. W przypadku gdy zwrot środków, o którym mowa w § 13 ust. 1, został dokonany przez odbiorcę płatności i dotyczy programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o tym zwrocie, w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji z Banku.

2. 15)  Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1)   załączniku nr 4 do rozporządzenia — w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2)   załączniku nr 4a do rozporządzenia — w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

§ 18. Do informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz do informacji o płatnościach dokonanych przez Bank, a także do informacji o zwrotach dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia oraz korekt dotyczących tych informacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r.

Załącznik 2a

Załącznik 4a 23) Wzór — Informacja o zwrocie środków otrzymanych przez Bank, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia


1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1045, 1117, 1130, 1189,1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1932 oraz z 2015 r. poz. 206), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2014 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 1240,1358 i 1890.

4)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 378, 1130,1240 i 1767.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12)   Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16)   Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17)   Dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18)   Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

  Dodany przez § 1 pkt 16 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20)   Dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21)   Dodany przez § 1 pkt 17 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22)   Dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23)   Dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.