ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym (Dz. U. Nr 52, poz. 310) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu postępowania audytowego, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Czynności audytowe dokumentuje się w kwestionariuszu postępowania audytowego oraz przez sporządzenie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 2–10, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyniki czynności audytowych, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych (Dz. U. Nr 52, poz. 309), oraz wyniki dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w § 12 ust. 1 tego rozporządzenia, dokumentuje się w protokole z czynności audytowych.”,

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1, 6, 9 i 10 — sporządza się w jednym egzemplarzu;”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) dodaje się załączniki nr 9 i 10 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Postępowania audytowe, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia są dokumentowane zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2011 r. (poz. 1675)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016.