ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 i Nr 174, poz. 1428, z 2003 r. Nr 229, poz. 2287 oraz z 2004 r. Nr 283, poz. 2830) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L 80 z 18.03.1998, str. 27—31, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 32).”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się, z zastrzeżeniem § 3a i 5, wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny. W przypadku towarów podobnych na wywieszkach umieszcza się ponadto nazwę producenta i inne informacje umożliwiające niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem.”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Za równoznaczne ze spełnieniem wymogu uwidaczniania cen na wywieszkach, o których mowa w § 3 ust. 1, w przypadku: 1) wierzchnich wyrobów odzieżowych włókienniczych, wierzchniej odzieży ze skóry i futer,

2) książek, gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych oraz zapisanych nośników informacji — uznaje się oznaczenie poszczególnych sztuk (egzemplarzy) towarów wyraźnie napisaną lub nadrukowaną ceną, niebu-dzącą wątpliwości kupującego co do jej aktualnej wysokości, pod warunkiem że przedsiębiorca zapewni stały, bezpośredni dostęp kupujących do tych towarów.

2. Przy oznaczaniu ceną towarów, o których mowa w ust. 1, zastosowanie ma § 8 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 oraz odpowiednio § 13 ust. 2 i 3.”;

4) w § 8 po ust. 7a dodaje się ust. 7b i 7c w brzmieniu:

„7b. W przypadku towarów pakowanych oznaczonych liczbą sztuk może być stosowane przeliczenie na cenę jednostkową za 1 sztukę lub za dziesiętną wielokrotność liczby sztuk.

7c. Przy uwidacznianiu cen jednostkowych towarów identycznych, oznaczonych na ich opakowaniach jednostkowych objętością, masą, długością lub powierzchnią, przeznaczonych do sprzedaży w zestawach (kompletach) przepisy ust. 1 pkt 1–3 lub ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. nie wymaga się bezpośredniego oznaczenia ceną, w sposób określony w § 9 ust. 1, towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, które ze swej natury nie mogą być tak oznaczone lub których takie oznaczenie nie miałoby znaczenia dla kupujących. Przepis ten stosuje się do: 1) towarów o małych gabarytach.

2) towarów masowych,

3) sadzonek roślin, kwiatów ciętych i doniczkowych,

4) żywych zwierząt,

5) towarów żywnościowych, niepakowanych sprzedawanych na sztuki,

6) towarów zwyczajowo oferowanych do sprzedaży w większych ilościach, w szczególności: cegieł, glazury lub terakoty,

7) towarów spożywczych, których termin przydatności do spożycia albo data minimalnej trwałości upłynie w ciągu najbliższej doby, licząc od momentu ich wystawienia na sprzedaż,

8) towarów oferowanych do sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na specjalnie organizowanych pokazach w celu ich sprzedaży,

9) towarów dystrybuowanych przez automaty sprzedające i inne automaty umieszczone w miejscach sprzedaży,

10) towarów przeznaczonych do sprzedaży, których cena uwidoczniona w sposób określony w ust. 2 nie przekracza kwoty 5 złotych.”;

6) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Do dnia 31 grudnia 2010 r. nie wymaga się uwidaczniania cen jednostkowych towarów innych niż określone w § 8 ust. 7c, przeznaczonych do sprzedaży w zestawach (kompletach).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.