ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

Na podstawie art.13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, o których mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. (poz. 2851)

KLASYFIKACJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.