ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U. Nr 13, poz. 71) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wzór deklaracji dla podatku od gier określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia stosuje się, począwszy od rozliczenia za miesiąc lipiec 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779.