ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się skład wolnocłowy na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”.

2. Szczegółowy opis granic i obszar składu wolnocłowego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Zarządzającym składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” ustanawia się Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2) .

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 lipca 2011 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” (Dz. U. poz. 930), które weszło w życie z dniem 29 sierpnia 2012 r.