ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy, według:

1) działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

2) rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;

3) paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;

4) paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:

1) Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów;

2) innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa oraz działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§ 5. Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości ustalają odrębne przepisy.

§ 6. 1. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2005, z wyłączeniem klasyfikacji ustalonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja ustalona w załączniku nr 4 do rozporządzenia ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania szczegółowego planu dochodów i wydatków danej części budżetowej na rok 2005 (układ wykonawczy).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 2) , z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 3 w zakresie dotyczącym paragrafu „009 Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo”, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 maja 2004 r.;

2) § 6 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. (poz. 2132)

Załącznik nr 1

KLASYFIKACJA DZIAŁÓW

Załącznik nr 2

KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.

2)  Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634, Nr 137, poz. 1307 i Nr 229, poz. 2284 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 290 i Nr 58, poz. 556).