ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie muszą spełniać lokaty funduszu, emitenci, poręczyciele lub gwaranci instrumentów rynku pieniężnego, banki krajowe oraz instytucje kredytowe;

2) zasady oceny bezpieczeństwa lokat z uwzględnieniem zdolności do wywiązywania się emitentów lub banków krajowych oraz instytucji kredytowych z zobowiązań, w tym przez wskazanie minimalnego poziomu oceny inwestycyjnej (ratingu) dokonanej przez wyspecjalizowane instytucje określone w rozporządzeniu;

3) przypadki, w których fundusz jest obowiązany zbyć instrumenty rynku pieniężnego;

4) sposób obliczania maksymalnego średniego ważonego wartością lokat terminu do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;

2) funduszu – rozumie się przez to fundusz rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy.

§ 3. Instrumenty rynku pieniężnego powinny być nominowane w walucie polskiej.

§ 4. Instrumenty rynku pieniężnego powinny, z zastrzeżeniem § 6, posiadać rating nie niższy niż krótkoterminowy rating:

1) na poziomie co najmniej A3 – wydany przez agencję ratingową Standard&Poor’s;

2) na poziomie co najmniej P3 – wydany przez agencję ratingową Moody’s;

3) na poziomie co najmniej F3 – wydany przez agencję ratingową Fitch Ratings.

§ 5. Instrument rynku pieniężnego nieposiadający ratingu nadanego przez przynajmniej jedną z agencji, o których mowa w § 4, może być, z zastrzeżeniem § 6, przedmiotem lokat funduszu, jeżeli:

1) emisja instrumentów rynku pieniężnego jest w całości gwarantowana lub poręczana przez gwaranta lub poręczyciela posiadającego rating na poziomie nie niższym niż określony w § 4 lub

2) emitent instrumentów rynku pieniężnego posiada rating na poziomie nie niższym niż określony w § 4.

§ 6. Instrument rynku pieniężnego nie może być przedmiotem lokat funduszu, jeżeli ten instrument, emitent, gwarant lub poręczyciel tego instrumentu posiada ratingi nadane przez dwie lub przez trzy agencje ratingowe, o których mowa w § 4, a którykolwiek rating jest określony na poziomie niższym niż wskazany w § 4.

§ 7. Depozyty w bankach krajowych i instytucjach kredytowych powinny być dokonywane w walucie polskiej.

§ 8. Fundusz może lokować aktywa w depozyty wyłącznie w banku krajowym lub instytucji kredytowej, które posiadają fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 10 000 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu wyliczonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podpisania umowy depozytu oraz rating odpowiednio na poziomie określonym w § 4.

§ 9. 1. Fundusz jest obowiązany zbyć instrumenty rynku pieniężnego w przypadku:

1) obniżenia ratingu instrumentu rynku pieniężnego, emitenta, gwaranta lub poręczyciela tego instrumentu poniżej minimalnego poziomu określonego w § 4 – nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o obniżeniu ratingu, z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu;

2) niewypłacalności emitenta, poręczyciela lub gwaranta – niezwłocznie oraz z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu;

3) wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia zakresu gwarancji – niezwłocznie oraz z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu.

2. Fundusz jest obowiązany rozwiązać umowę depozytu w przypadku:

1) powzięcia przez fundusz informacji, iż bank lub instytucja kredytowa przestają spełniać wymogi określone w § 8 – nie później niż 30 dni od powzięcia tej informacji, z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu;

2) powzięcia przez fundusz informacji, iż bank lub instytucja kredytowa stały się niewypłacalne – niezwłocznie, z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu.

§ 10. 1. Fundusz jest obowiązany obliczać maksymalny średni ważony wartością lokat termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu według następującego wzoru:

gdzie:

TW – średni ważony termin do wykupu w dniach,

Wi – wartość godziwa instrumentu rynku pieniężnego albo depozytu w bankach lub instytucjach kredytowych wraz z należnymi odsetkami lub wartość odłączonych odsetek,

WAN – wartość aktywów netto funduszu,

Ti – termin do wykupu lokaty w dniach.


2. Przy wyznaczaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się wartość godziwą instrumentu rynku pieniężnego zbytego przez fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odsprzedaży.

3. Fundusz jest obowiązany wyznaczać termin, o którym mowa w ust. 1, w każdym dniu wyceny aktywów funduszu.

§ 11. Termin do wykupu poszczególnych lokat ustala się w następujący sposób:

1) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu;

2) w przypadku zakończenia naliczania odsetek od instrumentu rynku pieniężnego, o którym mowa w pkt 1, termin do wykupu tych odsetek jest równy terminowi ich wymagalności, a termin do wykupu pozostałej części jest równy terminowi wymagalności kolejnego kuponu;

3) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego o stałym kuponie, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu wartości nominalnej;

4) w przypadku zakończenia naliczania odsetek od instrumentu rynku pieniężnego, o którym mowa w pkt 3, termin do wykupu tych odsetek jest równy terminowi ich wymagalności, a termin do wykupu pozostałej części jest równy terminowi do wykupu wartości nominalnej;

5) w przypadku zerokuponowego instrumentu rynku pieniężnego, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu wartości nominalnej;

6) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego nabytego przez fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, termin do wykupu jest równy terminowi do tego odkupu;

7) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego zbytego przez fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odsprzedaży, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu tego instrumentu;

8) w przypadku depozytu bankowego, termin do wykupu jest równy terminowi wymagalności depozytu.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).