ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych

Na podstawie art. 83g ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych (Dz. U. Nr 134, poz. 1126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 uchyla się pkt 5;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Okresem rozliczeniowym komitetów wyborczych jest okres od dnia wydania przez właściwy organ postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu do dnia złożenia sprawozdania finansowego.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Na przychody lub wpływy komitetów wyborczych uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, składają się środki pieniężne przekazywane komitetom wyborczym gromadzone na rachunku bankowym, w tym pochodzące od osób fizycznych oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych, kredytów lub funduszy wyborczych.”;

4) w § 7 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

5) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określenie osoby dokonującej wpłaty na rzecz komitetu wyborczego (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) bądź funduszu wyborczego albo wystawcy rachunku (faktury);”;

6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych oraz świadczonych na rzecz komitetu wyborczego usług wycenia się, na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, w wysokości możliwych do uzyskania cen ich sprzedaży netto, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.