ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. Nr 249, poz. 1667) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) rachunki pomocnicze Ministra Finansów dla wolnych środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie i ich zwrotu oraz dla innych operacji finansowych związanych z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz zarządzaniem długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Obsługę rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, prowadzi Narodowy Bank Polski, chyba że Minister Finansów wskaże do obsługi tych rachunków Bank Gospodarstwa Krajowego, uwzględniając warunki określone w art. 196 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Obsługę rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, oraz rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5a, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.”;

2) w § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępczej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe) w zakresie rachunków pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, prowadzonych w Narodowym Banku Polskim lub Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. 1. Na rachunki pomocnicze Ministra Finansów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5a, przyjmowane są wpływy:

1) wolnych środków od jednostek sektora finansów publicznych przekazanych w depozyt lub zarządzanie;

2) środków na sfinansowanie zwrotu wolnych środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie;

3) ze zwrotu lokat dokonywanych z tych rachunków.

2. Z rachunków pomocniczych Ministra Finansów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5a, dokonywane są:

1) przelewy z tytułu zwrotu wolnych środków przyjętych od jednostek sektora finansów publicznych w depozyt lub zarządzanie;

2) przelewy środków na centralny rachunek bieżący budżetu państwa;

3) lokaty.

3. Na rachunkach pomocniczych Ministra Finansów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5a, mogą być dokonywane inne operacje finansowe związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz zarządzaniem długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa.”;

4) w § 18 uchyla się ust. 8;

5) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. 1.W ramach obsługi bankowej Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza w formie elektronicznej lub papierowej:

1) codzienne informacje wykazujące zbiorcze salda rachunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;

2) aktualne salda i obroty na rachunkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 lit. c i d oraz pkt 5a;

3) aktualne salda i obroty na rachunkach, o których mowa w art. 192 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje do Ministerstwa Finansów informacje, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 — codziennie, po upływie dnia, którego informacja dotyczy;

2) w ust. 1 pkt 2 i 3 — na wniosek Ministra Finansów.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli, na jej wniosek, informacje o stanach środków na rachunkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 lit. c i d oraz pkt 5a oraz w art. 192 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.”.

§ 2. Do czasu przeniesienia przez państwowe fundusze celowe, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obsługi rachunków bankowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 1, do Banku Gospodarstwa Krajowego obsługę bankową tych rachunków może prowadzić Narodowy Bank Polski, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.