ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r.w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

a) w dziale „750 – Administracja publiczna": – uchyla się rozdział „75064 Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą".

– po rozdziale „75073 Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców" dodaje się rozdział 75075 w brzmieniu:

„75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego",

b) w dziale „751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" uchyla się rozdział „75111 Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą",

c) w dziale „752 – Obrona narodowa" po rozdziale „75212 Pozostałe wydatki obronne" dodaje się rozdział 75213 w brzmieniu:

„75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej",

d) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" objaśnienia do rozdziału „75647 Pobór podatków, opłat i nie-podatkowych należności budżetowych" otrzymują brzmienie:

„W rozdziale tym ujmuje się w szczególności zadania w zakresie druku i kolportażu znaków akcyzy, formularzy podatkowych i druków resortowych, dystrybucji znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i nie-podatkowych należności budżetowych, a także inne działania związane z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem nadpłat.

Ponadto w rozdziale tym ujmuje się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania oraz odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł.",

e) w dziale „801 – Oświata i wychowanie":

– po rozdziale „80102 Szkoły podstawowe specjalne" dodaje się rozdział 80103 w brzmieniu:

„80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych",

– po rozdziale „80130 Szkoły zawodowe" dodaje się rozdział 80131 w brzmieniu:

„80131 Kolegia pracowników służb społecznych",

f) w dziale „851 – Ochrona zdrowia" rozdział „85151 Świadczenia zdrowotne" otrzymuje brzmienie:

„85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne",

g) w dziale „852 – Pomoc społeczna" rozdział „85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.",

h) w dziale „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza" po rozdziale „85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" dodaje się rozdział 85404 w brzmieniu:

„85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",

i) w dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

– rozdział „92120 Ochrona i konserwacja zabytków" otrzymuje brzmienie:

„92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami",

– uchyla się rozdział „92125 Fundusz Promocji Twórczości";

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami):

a) cyfry: „2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej", „3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych", „4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych", „5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych", „6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych" i „7 Pozostałe" wraz z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, w części zatytułowanej „Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej."

3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku Światowego (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyckiego Inwestycyjnego Banku, Banku Rozwoju Rady Europy.

4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie działań realizowanych z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych.

5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.). Cyfrę 5 jednostki samorządu terytorialnego dodają odpowiednio do paragrafu 270 lub 629.

6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie środków pochodzących z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.).

7 Pozostałe

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów operacyjnych, a także wydatków ponoszonych w związku z działaniami integracyjnymi (dostosowawczymi do zadań unijnych).",

b) objaśnienia do cyfry „9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej" otrzymują brzmienie:

„Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.",

c) uchyla się paragrafy: „016 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek środków specjalnych" wraz z objaśnieniami i „017 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek środków specjalnych" wraz z objaśnieniami,

d) po paragrafie „017 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek środków specjalnych" wraz z objaśnieniami dodaje się paragrafy 018 i 019 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„018 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego

W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym paragrafie wykazywane będą ze znakiem ujemnym, a w Funduszu Strefowym ze znakiem dodatnim.

019 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego

W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym paragrafie wykazywane będą ze znakiem ujemnym, a w Funduszu Strefowym ze znakiem dodatnim.",

e) po paragrafie „051 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego" dodaje się paragrafy 052-054 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„052 Przychody z handlu uprawnieniami do emisji

Paragraf ten obejmuje przychody, o których mowa w art. 12, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2, art. 50 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784).

053 Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów

Paragraf ten obejmuje w szczególności przychody, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202).

054 Przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową

Paragraf ten obejmuje przychody, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263).",

f) w objaśnieniach do paragrafu „069 Wpływy z różnych opłat" dodaje się tiret szesnaste w brzmieniu:

„–wpływy z opłat za udzielone zezwolenia, opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydanie świadectw zawodowych lub uznanie za równoważne z nimi świadectwa uiszczane na podstawie art. 39 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703).",

g) w objaśnieniach do paragrafu „097 Wpływy z różnych dochodów" dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

„–wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych.",

h) uchyla się paragrafy „101 Wpływy środków specjalnych ze sprzedaży 5 % akcji należących do Skarbu Państwa" wraz z objaśnieniami, „102 Wpływy środków specjalnych z 15 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji" wraz z objaśnieniami, „103 Wpływy środków specjalnych z 2 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji" wraz z objaśnieniami, „104 Wpływy środków specjalnych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa" i „105 Wpływy środków specjalnych z przychodów uzyskanych ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów" wraz z objaśnieniami,

i) po paragrafie „105 Wpływy środków specjalnych z przychodów uzyskanych ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów" wraz z objaśnieniami dodaje się paragraf 106 wraz z objaśnieniami oraz paragrafy 107 i 108 w brzmieniu:

„106 Przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji oraz przychody uzyskane ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów stanowiących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 65, poz. 594 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) rezerwę na cele uwłaszczenia

Paragraf ten obejmuje wpływy z przychodów, o których mowa w art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722).

107 Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa

108 Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych",

j) uchyla się paragraf „239 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych".

k) po paragrafie „239 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych" dodaje się paragraf 240 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„240 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

Paragraf ten obejmuje wpływy do budżetu państwa ustalonej na dzień 31 grudnia nadwyżki dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych oraz wpływy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonej na dzień 31 grudnia nadwyżki środków obrotowych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich jednostek budżetowych, o których mowa w art. 18a ust. 4 i 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.",

l) paragraf „252 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez szkołę wyższą" otrzymuje brzmienie:

„252 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową szkołę wyższą",

m) paragraf „253 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową i badaw-czo-rozwojową" otrzymuje brzmienie:

„253 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową",

n) paragraf „259 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych" otrzymuje brzmienie:

„259 Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne",

o) po paragrafie „259 Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne" dodaje się paragraf 260 w brzmieniu:

„260 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę badawczo-rozwojową"

p) po paragrafie „279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu" wraz z objaśnieniami dodaje się paragraf 280 w brzmieniu:

„280 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych",

q) po paragrafie „284 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych" wraz z objaśnieniami dodaje się paragraf 288 w brzmieniu:

„288 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jed-

nostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)",

r) uchyla się paragraf „295 Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych" wraz z objaśnieniami,

s) paragrafy „296 Przelewy redystrybucyjne" i „297 Różne przelewy" wraz z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„296 Przelewy redystrybucyjne

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych oraz funduszach celowych i obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków.

297 Różne przelewy

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych oraz funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami tych środków.",

t) uchyla się paragraf „299 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej",

u) po paragrafie „299 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej" dodaje się paragraf 300 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„300 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy

Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70).",

v) uchyla się paragraf „609 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych",

w) uchyla się paragraf „615 Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych" wraz z objaśnieniami,

x) po paragrafie „615 Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych" wraz z objaśnieniami dodaje się paragraf 617 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„617 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz art. 80d ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202).",

y) po paragrafie „663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" dodaje się paragraf 664 w brzmieniu:

„664 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)",

z) po paragrafie „852 Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej na dostosowanie granicy do traktatu z Schengen" dodaje się paragraf 853 w brzmieniu:

„853 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych";

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami):

a) grupa paragrafów „Dotacje i subwencje 201 do 203, 211 do 213, 221 do 223, 231 do 233, 237 do 239, 241 do 259, 262, 263, 265 do 266, 270 do 279, 281 do 287 i 290 do 299" otrzymuje brzmienie:

„Dotacje i subwencje 201 do 203, 211 do 213, 221 do 223, 231 do 233, 237 do 260, 262, 263, 265, 266, 270 do 288 i 290 do 300",

b) grupa paragrafów „Wydatki bieżące 401 do 435, 441 do 468, 471, 472, 481, 482, 491, 492 i 495 do 497" otrzymuje brzmienie:

„Wydatki bieżące 401 do 435, 441 do 468, 471, 472, 481, 482 i 491 do 497",

c) grupa paragrafów „Wydatk1 majątkowe 601 do 603, 605 do 616, 621 do 624 i 626 do 633, 641 do 643,651 do 653, 661 do 663,665 i 680" otrzymuje brzmienie:

„Wydatk1 majątkowe 601 do 603, 605 do 617, 621 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 653, 661 do 665 i 680",

d) grupa paragrafów „Środki własne Unii Europejskiej 851 do 855" otrzymuje brzmienie:

„Środki własne Unii Europejskiej 851 do 856",

e) objaśnienia do cyfry „5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych" otrzymują brzmienie:

„Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.).

Symbol ten stosuje się również do wydatków finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.",

f) objaśnienia do cyfry „8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej" otrzymują brzmienie:

„Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, z wyjątkiem wydatków oznaczonych cyfrą 9. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wydatków ponoszonych na finansowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Przy zastosowaniu tej cyfry ujmuje się również wydatki, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa.",

g) objaśnienia do cyfry „9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej" otrzymują brzmienie:

„Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być na przykład środki pochodzące z budżetu państwa (z wyłączeniem środków otrzymanych z tytułu pożyczki na prefinansowanie) bądź środki własne jednostek sektora finansów publicznych.",

h) uchyla się paragraf „239 Wpłata do budżetu ze środków specjalnych",

i) po paragrafie „239 Wpłata do budżetu ze środków specjalnych" dodaje się paragraf 240 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„240 Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

Paragraf ten obejmuje wpłatę do budżetu państwa ustalonej na dzień 31 grudnia nadwyżki

dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych oraz wpłatę do budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonej na dzień 31 grudnia nadwyżki środków obrotowych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich jednostek budżetowych, o których mowa w art. 18a ust. 4 i 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.",

j) w paragrafie „249 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703), z wyjątkiem pkt 3, który dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych klasyfikowanych do paragrafu „622 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych".",

k) paragraf „250 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły wyższej" otrzymuje brzmienie:

„250 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepaństwowej szkoły wyższej",

l) paragrafy „252 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej" i „253 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych" otrzymują brzmienie:

„252 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej"

253 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych",

m) po paragrafie „259 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną" dodaje się paragraf 260 w brzmieniu:

„260 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych",

n) po paragrafie „279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu" wraz z objaśnieniami dodaje się paragraf 280 w brzmieniu:

„280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych",

o) uchyla się paragraf „287 Dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności bieżącej zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych",

p) po paragrafie „287 Dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności bieżącej zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" dodaje się paragraf 288 w brzmieniu:

„288 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)",

q) uchyla się paragraf „295 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych" wraz z objaśnieniami,

r) paragrafy „296 Przelewy redystrybucyjne" i „297 Różne przelewy" wraz z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„296 Przelewy redystrybucyjne

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych i funduszach celowych i obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków.

297 Różne przelewy

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych i funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami tych środków.",

s) uchyla się paragraf „299 Dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności bieżącej zleconych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych",

t) po paragrafie „299 Dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności bieżącej zleconych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych" dodaje się paragraf 300 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy

Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.",

u) w objaśnieniach do paragrafu „311 Świadczenia społeczne" tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„– pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających jednostki pomocy społecznej,",

v) w paragrafie „413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).",

w) objaśnienia do paragrafu „417 Wynagrodzenia bezosobowe" otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, z wyjątkiem honorariów zaliczanych do paragrafu 409, a w szczególności:

– wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

– wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, w szczególności biegłym w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i administracyjnym, wynagrodzenia za czynności arbitrów, wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, wynagrodzenia kuratorów zastępujących strony w postępowaniu,

– wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, radach, zespołach, komitetach, radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-tech-nicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania,

– dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Ponadto ujmuje się w tym paragrafie wynagrodzenia:

– przysługujące członkom komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i członkom komisji do spraw służby zastępczej za udział w pracach tych komisji,

– wynagrodzenia dla pozaetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych za udział w posiedzeniach,

– wynagrodzenia ryczałtowe dla pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.",

x) paragraf „435 Opłaty za usługi internetowe" otrzymuje brzmienie:

„435 Zakup usług dostępu do sieci Internet",

y) uchyla się paragrafy „491 Wydatki środka specjalnego na cele związane z zaspokojeniem

roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa" wraz z objaśnieniami i „492 Dofinansowanie ze środka specjalnego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem" wraz z objaśnieniami,

z) po paragrafie „492 Dofinansowanie ze środka specjalnego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem" wraz z objaśnieniami dodaje się paragrafy 493 i 494 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„493 Wydatki funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa

Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

494 Dofinansowanie z funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703).",

za) uchyla się paragrafy „609 Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych" i „610 Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych",

zb) objaśnienia zamieszczone po paragrafie „614 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek" otrzymują brzmienie:

„Z wydatków na cele inwestycyjne wyodrębnione zostały zakupy. W paragrafach: 605, 607, 611 i 613 ujmuje się wydatki na inwestycje, bez zakupów inwestycyjnych, które należy klasyfikować odpowiednio w paragrafach: 606, 608, 612 i 614. Zakupy te odnoszą się do środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 57, poz. 491), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie.",

zc) uchyla się paragraf „615 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych" wraz z objaśnieniami,

zd) po paragrafie „616 Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE" wraz z objaśnieniami dodaje się paragraf 617 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„617 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz art. 80d ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.",

ze) po paragrafie „663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" dodaje się paragraf 664 w brzmieniu:

„664 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)",

zf) paragraf „851 Wpłata obliczona na podstawie Produktu Narodowego Brutto" otrzymuje brzmienie:

„851 Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto",

zg) paragraf „852 Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług uwzględniająca finansowanie rabatu brytyjskiego" otrzymuje brzmienie:

„852 Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług",

zh) po paragrafie „855 Różne rozliczenia finansowe" dodaje się paragraf 856 w brzmieniu:

„856 Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego";

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów przychodów, po paragrafie „960 Instrumenty płynnościowe" dodaje się paragraf 994 w brzmieniu:

„994 Przelewy z rachunków lokat";

5) w załączniku nr 6 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów rozchodów, paragraf „994 Lokaty" otrzymuje brzmienie:

„994 Przelewy na rachunki lokat";

6) w załączniku nr 7 do rozporządzenia – Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego:

a) paragraf „302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" otrzymuje brzmienie:

„302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

302001 Pozostałe należności pracowników, w tym odprawy pieniężne wypłacane z tytułu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy

302002 Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane pracownikom (wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)

302003 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne, m.in. za używanie odzieży własnej, pranie odzieży roboczej oraz w zamian za środki higieny wydawane w naturze

302004 Odprawy pośmiertne",

b) paragraf „311 Świadczenia społeczne" otrzymuje brzmienie:

„311 Świadczenia społeczne

311001 Emerytury

311002 Renty z tytułu niezdolności do pracy

311003 Renty rodzinne

311004 Renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

311005 Renty wypadkowe – refundowane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

311006 Świadczenia rolne – refundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

311007 Dodatki rolne – refundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

311008 Dodatki dla sierot zupełnych

311009 Dodatki kombatanckie i świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego

311010 Ryczałty energetyczne

311011 Świadczenia dla żołnierzy górników

311012 Świadczenia dla osób deportowanych

311013 Zasiłki pogrzebowe

311014 Wydatki z tytułu świadczeń społecznych przyznanych jedynym żywicielom rodzin

311015 Pozostałe świadczenia społeczne",

c) paragraf „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników" otrzymuje brzmienie:

„401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

401001 Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

401002 Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

401003 Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

401004 Nagrody uznaniowe dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401005 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

401006 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

401007 Celowy fundusz nagród dla pracowników w dziale – Obrona narodowa",

d) paragraf „402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej" otrzymuje brzmienie:

„402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

402001 Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla służby cywilnej

402002 Nagrody uznaniowe dla służby cywilnej",

e) paragraf „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne" otrzymuje brzmienie:

„404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

404001 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

404002 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej

404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

404004 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela",

f) paragraf „405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy" otrzymuje brzmienie:

„405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

405001 Uposażenia dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy

405002 Uposażenia dla żołnierzy nadterminowych

405003 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy",

g) uchyla się paragrafy

„407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

407001 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

408 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

408001 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby".

h) paragraf „421 Zakup materiałów i wyposażenia" otrzymuje brzmienie:

„421 Zakup materiałów i wyposażenia

421001 Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura

421002 Materiały pędne i smary

421003 Opał (węgiel, koks, olej opałowy, drewno, paliwa zastępcze)

421004 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego

421005 Wyposażenie nieuznawane za środki trwałe

421006 Amunicja, materiały wybuchowe

421007 Materiały kwaterunkowe, środki gaśnicze, sprzęt kwaterunkowy, pożarniczy i gospodarczy nieuznawany za środki trwałe

421008 Materiały i wyposażenie łączności

421009 Materiały i wyposażenie informatyki

421010 Materiały i wyposażenie transportu

421011 Materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej

421012 Materiały i wyposażenie do konserwacji i naprawy umundurowania

421013 Wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna

421014 Materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości

421015 Materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku

421016 Pozostałe materiały",

i) paragraf „422 Zakup środków żywności" otrzymuje brzmienie:

„422 Zakup środków żywności

422001 Środki żywności

422002 Karma dla zwierząt

422003 Ryczałty pieniężne na wyżywienie psów służbowych

422004 Materiały pomocnicze

422005 Środki żywności na zapasy mobilizacyjne",

j) paragraf „423 Zakup leków i materiałów medycznych" otrzymuje brzmienie:

„423 Zakup leków i materiałów medycznych

423001 Leki, środki opatrunkowe, opakowania do leków, materiały do analiz itp.

423002 Dopłaty do leków, w tym realizacja recept dla żołnierzy niezawodowych",

k) paragraf „425 Zakup sprzętu i uzbrojenia" otrzymuje brzmienie:

„425 Zakup sprzętu i uzbrojenia

425001 Sprzęt informatyczny i łączności

425002 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

425003 Sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy

425004 Zakup koni i psów służbowych",

l) paragraf „427 Zakup usług remontowych" otrzymuje brzmienie:

„427 Zakup usług remontowych

427001 Remont uzbrojenia, sprzętu wojskowego i techniki specjalnej oraz pozostałego sprzętu, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów – objęty planem rzeczowym

427002 Remont pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów – objęty planem rzeczowym

427003 Konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu wojskowego i techniki specjalnej oraz pozostałego sprzętu, w tym sprzętu powszechnego użytku

427004 Konserwacja i naprawa pomieszczeń i budynków oraz budowli

427005 Konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych

427006 Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego

427007 Konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw

427008 Konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów

427009 Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego",

m) paragraf „430 Zakup usług pozostałych" otrzymuje brzmienie:

„430 Zakup usług pozostałych

430001 Wydatki z tytułu utrzymania zapasów wojennych, wynikające z zadań mobilizacyjnych szpitali; dotyczy wyłącznie działu – Obrona narodowa

430002 Wydatki związane z kontaktami zagranicznymi

430003 Wydatki związane z finansowaniem implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń

430004 Usługi dotyczące funkcjonowania przedstawicielstw (czynsze i kaucje za powierzchnie mieszkalne i biurowe.

wydatki na naukę dzieci, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe i inne usługi oraz wydatki okolicznościowe)

430005 Usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia niewprowadzone do eksploatacji

430006 Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne

430007 Usługi telekomunikacyjne

430008 Usługi bankowe i pocztowe

430009 Usługi transportowe

430010 Opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia

430011 Usługi komunalne i mieszkaniowe

430012 Ekspertyzy, analizy, koszty badań osób zatrzymanych

430013 Tłumaczenia wykonywane przez podmioty gospodarcze, opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe

430014 Dzierżawa traktów, łączy, obwodów i otworów kanalizacyjnych oraz opłaty za zmianę miejsca doprowadzenia lub pracy traktów i łączy

430015 Montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego

430016 Usługi krawieckie, pralnicze oraz związane z utrzymaniem higieny osobistej

430017 Usługi w zakresie szkolenia

430018 Usługi weterynaryjne

430019 Usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego

430020 Pozostałe usługi

430021 Wydatki z tytułu rekonwersji

430022 Wydatki z tytułu usług realizowanych przez specjalistyczne formacje ochrony

430023 Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami

430024 Usługi spedycyjne",

n) paragraf „443 Różne opłaty i składki" otrzymuje brzmienie:

„443 Różne opłaty i składki

443001 Składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń osobowych

443002 Składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych

443003 Wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, wydatki z tytułu opłat za parkowanie pojazdów przetrzymywanych w celach dochodzeniowo-śledczych, przeglądy pojazdów oraz zakup tablic rejestracyjnych

443004 Udział w kosztach utrzymania budynków

443005 Dzierżawa nieruchomości na potrzeby wojska

443006 Pozostałe opłaty i składki",

o) paragraf „452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie:

„452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

452001 Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego

452002 Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego

452003 Opłaty za korzystanie ze środowiska

452004 Inne",

p) paragraf „606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

606001 Systemy rakietowe

606002 Części zamienne do systemów rakietowych

606003 Pociski rakietowe (broń konwencjonalna)

606004 Części zamienne do pocisków rakietowych

606005 Samoloty

606006 Części zamienne do samolotów

606007 Sprzęt artyleryjski

606008 Części zamienne do sprzętu artyleryjskiego

606009 Pojazdy bojowe

606010 Części zamienne do pojazdów bojowych

606011 Sprzęt inżynieryjny oraz kolejowy dla celów wojskowych

606012 Części zamienne do sprzętu inżynieryjnego i kolejowego dla celów wojskowych

606013 Uzbrojenie i broń małokalibrowa

606014 Części zamienne do uzbrojenia i broni małokalibrowej

606015 Pojazdy transportowe i pojazdy o przeznaczeniu innym niż bojowe

606016 Części zamienne do pojazdów transportowych i pojazdów o przeznaczeniu innym niż bojowe

606017 Okręty i pomocnicze jednostki pływające

606018 Części zamienne do okrętów i pomocniczych jednostek pływających

606019 Sprzęt elektroniczny i łączności

606020 Części zamienne do sprzętu elektronicznego i łączności

606021 Pozostałe środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne – stosownie do odrębnych przepisów – nie są dokonywane jednorazowo

606022 Sprzęt medyczny oraz części zamienne do tego sprzętu

606023 Pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne (w dziale – Obrona narodowa)

606024 Finansowanie prac badawczo-rozwojowych

606025 Finansowanie prac wdrożeniowych

606026 Modernizacja uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego i techniki specjalnej

606027 Sprzęt transportowy, pływający i taboru lotniczego

606028 Sprzęt uzbrojenia

606029 Sprzęt techniki specjalnej

606030 Sprzęt informatyczny

606031 Sprzęt kwaterunkowy, gospodarczy, przeciwpożarowy i biurowy

606032 Sprzęt działu mundurowego i żywnościowego

606033 Sprzęt kulturalno-oświatowy i szkoleniowo-sportowy

606034 Sprzęt remontowo-budowlany, warsztatowy i stacji paliw

606035 Zakup psów ratowniczych

606036 Pozostały sprzęt

Paragraf ten obejmuje przedsięwzięcia, w wyniku których następuje ulepszenie modernizowanego sprzętu w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Nie zalicza się do tego paragrafu usług remontowych, odtworzeniowych i konserwacyjnych ujmowanych w paragrafie 427001. Paragraf ten obejmuje również koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych dotyczących zakupów inwestycyjnych, a także koszty projektów celowych na modernizację i wdrożenia.",

q) paragraf „622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie:

„622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

622001 Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na finansowanie inwestycji mieszkaniowych

622002 Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie inwestycji budowlanych

622003 Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych

622004 Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie inwestycji niebudowlanych

622005 Dotacja dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych",

r) objaśnienia zamieszczone po paragrafie „622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" otrzymują brzmienie:

„Paragrafy: 252001-252014, 253001-253005, 262001-262003, 303001-303003, 307006-307007, 409001-409003, 422002-422004, 427005-427009, 428001-428002, 429001-429003, 430005, 430015, 430017-430019, 441007, 443004-443005, 451001, 452001, 605001-605012, 606002, 606004, 606006, 606008, 606010, 606012, 606014, 606016, 606018, 606020-606021, 606025, 606027-606036, 622005 nie występują w części Obrona narodowa.".

§ 2. Przepisy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, lit. b, c, lit. e tiret drugie, lit. f, g, lit. i tiret pierwsze, pkt 2 lit. z, pkt 6 lit. p w zakresie dodania ostatniego zdania objaśnień do paragrafu „606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2006.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1:

1) pkt 1 lit. e tiret pierwsze, pkt 2 lit. d, g, i, k, u, x oraz pkt 3 lit. i, t, z, zd – które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.;

2) pkt 2 lit. c, h, j, r, t, v, w oraz pkt 3 lit. h, o, q, s, y, za-ze – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.