ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. Nr 155, poz. 1088, z 2008 r. Nr 171, poz. 1061 oraz z 2009 r. Nr 181, poz. 1418) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w lp. I:

a) w pkt 2 dodaje się lit. b—d w brzmieniu:


b Oddział Celny w Chełmie 302040
c Oddział Celny w Dorohusku 302050
d Oddział Celny Drogowy w Dorohusku 302060

b) w pkt 3 uchyla się lit. d-f;

2) w lp. IV w pkt 2 uchyla się lit. b;

3) w lp. VIII w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:


c Oddział Celny w Grzechotkach 372050

4) w lp. XIII w pkt 1 uchyla się lit. a;

5) w lp. XIV w pkt 1 dodaje się lit. b w brzmieniu:


b Oddział Celny w Inowrocławiu 431030

6) w lp. XVI w pkt 1 dodaje się lit. b w brzmieniu:


b Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice 451030

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).