ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie:

1) ustala stawki dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych;

2) określa szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia tych dotacji oraz termin zwrotu dotacji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przedsiębiorcy — rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

1a) barze mlecznym — rozumie się przez to bar mleczny, o którym mowa w art. 6 pkt 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.);

2) surowcach — rozumie się przez to surowce zużyte do sporządzania posiłków w barach mlecznych, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3) izbie skarbowej — rozumie się przez to izbę skarbową, którą kieruje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, dyrektor izby skarbowej;

4) urzędzie skarbowym — rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, naczelnik urzędu skarbowego.

§ 3. 1. Przedsiębiorcy może być udzielona dotacja przedmiotowa, o której mowa w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. 2) ), w zakresie ustalonym w ustawie budżetowej na dany rok.

2. Dotacja może być udzielona na posiłki sporządzone wyłącznie z surowców wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Stawkę dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, zwanej dalej „dotacją”, ustala się w wysokości 40 % wartości zakupionych surowców, powiększonej o marżę gastronomiczną zastosowaną przez przedsiębiorcę, nie wyższą jednak niż 30 %, po wyłączeniu:

1) wartości ubytków naturalnych, liczonych w cenach gastronomicznych;

2) wartości towarów handlowych i surowców sprzedawanych w stanie nieprzetworzonym oraz wartości surowców zużytych do sporządzania potraw w barze mlecznym i sprzedawanych innym odbiorcom niż konsumentom spożywającym posiłki w barze mlecznym, liczonej w cenach gastronomicznych.

2. W przypadku zakupu surowców poza jednostkami handlu detalicznego, w tym w hurcie, na targowiskach, bezpośrednio od producentów — wartość surowców podwyższa się o 20 %.

§ 5. 1. Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z dotacji, przed rozpoczęciem działalności objętej dotowaniem, przedstawiają właściwemu dyrektorowi izby skarbowej pisemny wniosek o udzielenie dotacji oraz uzgadniają właściwy, dla celów realizacji dotacji, sposób jej ewidencjonowania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) szacowaną wartość zakupionych surowców;

2) szacowaną wartość surowców zużytych do sporządzanych (dotowanych) posiłków;

3) stawkę dotacji;

4) obliczoną należną kwotę dotacji wraz z podaniem sposobu jej obliczenia;

5) datę sporządzenia wniosku;

6) imię i nazwisko (nazwę) oraz dane teleadresowe wnioskodawcy;

7) numer rachunku bankowego, na który dotacja ma być przekazana.

3. Właściwy dyrektor izby skarbowej może wystąpić do przedsiębiorcy o udzielenie informacji dotyczących posiłków, które mają być objęte dotacją przedmiotową.

§ 6. 1. Przedsiębiorcy, za pośrednictwem izb skarbowych, otrzymują dotację pod warunkiem, że stosują marżę gastronomiczną na poziomie nie wyższym niż 30% wartości zakupionych surowców wykorzystywanych do sporządzenia posiłków, o których mowa w § 3 ust. 2..

2. Podstawę obliczenia kwoty należnej dotacji stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa surowców zużytych do sporządzenia posiłków w barach mlecznych.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie wartości i ilości zużytych surowców oraz kwot należnych dotacji.

§ 7. 1. Przedsiębiorca sporządza, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, obliczenie należnej dotacji za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc sporządzenia obliczenia, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Dwa egzemplarze obliczenia dotacji przedsiębiorca składa do urzędu skarbowego, który w terminie 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia prawidłowości obliczenia.

§ 8. 1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje właściwy dyrektor izby skarbowej na pisemny wniosek przedsiębiorcy o udzielenie dotacji.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć jeden egzemplarz sprawdzonego i potwierdzonego przez urząd skarbowy obliczenia dotacji.

3. Właściwy dyrektor izby skarbowej informuje w formie pisemnej przedsiębiorcę, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie dotacji, o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

§ 9. 1. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu dotacji, izba skarbowa dokonuje przelewu kwoty należnej dotacji na rachunek przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji.

2. Przedsiębiorca otrzymuje kwotę należnej dotacji bezpośrednio z rachunku izby skarbowej, w granicach przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.

§ 10. 1. Jeżeli nastąpiła korekta ilości lub wartości zużytych surowców albo wystąpiły inne nieprawidłowości w obliczeniu dotacji, przedsiębiorca jest obowiązany dokonać korekty należnej dotacji.

2. Korekta należnej dotacji jest dokonywana w terminie określonym w § 7 ust. 1, za miesiąc, w którym ujawniono okoliczności uzasadniające dokonanie tej korekty.

3. Jeżeli okoliczności uzasadniające korektę dotacji powstały po dokonaniu ostatecznego rozliczenia za dany rok, przedsiębiorca obowiązany jest powiadomić o zaistniałej sytuacji właściwego dyrektora izby skarbowej oraz dokonać zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na rachunek izby skarbowej, w terminie 14 dni, licząc od dnia ujawnienia okoliczności uzasadniających dokonanie tej korekty.

§ 11. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli pobrania dotacji w nadmiernej wysokości lub wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości przewidzianej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji przedsiębiorcy.

§ 12. W przypadku nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w § 6 ust. 2, pobrane w danym roku podatkowym przez przedsiębiorcę dotacje podlegają zwrotowi w całości, wraz z odsetkami w wysokości przewidzianej jak dla zaległości podatkowych.

§ 13. Przy ustalaniu wysokości dotacji przedmiotowych podstawę dotowania oraz kwotę należnych dotacji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące:

1) mniej niż 50 groszy pomija się;

2) 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 14. Do rozliczenia dotacji należnych za okres do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. (poz. 1705)

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 112, poz. 760), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578).