ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych

Na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. Nr 209, poz. 2027) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1, w części dotyczącej województwa świętokrzyskiego, lp. 283 otrzymuje brzmienie:


Lp.

Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego

Terytorialny zasięg działania

1

2

3

„283 Naczelnik Urzędu Skarbo-wego w Jędrzejowie

powiat jędrzejowski obejmujący
gminy: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław

oraz

powiat*) włoszczowski obejmujący
gminy: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa”

2) w załączniku nr 3, w części dotyczącej województwa świętokrzyskiego, po lp. 14 dodaje się lp. 14a w brzmieniu:


Lp.

Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego wykonującego zadania określone w art. 5 ust. 6 ustawy z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Terytorialny zasięg działania

Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego wykonującego zadania w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

1

2

3

4

„14a Naczelnik Urzędu Skarbo-wego we Włoszczowie powiat włoszczowski obejmu-jący
gminy: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).