ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 224, poz. 2225) załączniki nr 6 –8, 10, 12, 15 oraz 17 –19 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–9 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wzory stanowiące załączniki do niniejszego rozporządzenia stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych w 2004 r., składane po dniu 31 grudnia 2004 r., należy sporządzać według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. (poz. 2736)

Załącznik nr 1

PIT-4

(PDF)

Załącznik nr 2

PIT-5

(PDF)

Załącznik nr 3

PIT-5L

(PDF)

Załącznik nr 4

PIT-8A

(PDF)

Załącznik nr 5

PIT-53

(PDF)

Załącznik nr 6

PIT-8C

(PDF)

Załącznik nr 7

PIT-11/8B

(PDF)

Załącznik nr 8

PIT-R

(PDF)

Załącznik nr 9

IFT-1/IFT-1R

(PDF)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619.