ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

Na podstawie art. 14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wydanie w indywidualnej sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), zwanego dalej „wnioskiem”;

2) sposób uiszczenia opłaty od wniosku.

§ 2. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Opłatę od wniosku uiszcza się gotówką w kasie organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej lub na jego rachunek.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. z 2012 r. poz. 15), które weszło w życie z dniem 5 stycznia 2012 r.