ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Na podstawie art. 38zh ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   Funduszu — należy przez to rozumieć Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

2)   Komisji — należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego;

3)   ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym;

4)   ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613);

5)   kasie — należy przez to rozumieć spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

6)   Kasie Krajowej — należy przez to rozumieć Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, o której mowa w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

7)   deponencie — należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 38l pkt 1 ustawy;

8)   wierzytelności deponenta — należy przez to rozumieć środki gwarantowane, o których mowa w art. 38l pkt 2 ustawy, bez ograniczenia do wysokości kwoty, o której mowa w art. 38p ust. 1 ustawy;

9)   środkach gwarantowanych przez Fundusz — należy przez to rozumieć środki gwarantowane, o których mowa w art. 38l pkt 2 ustawy.

§ 2. 1. Kasa Krajowa, na podstawie danych uzyskanych od kas, sporządza informacje o podstawach obliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty rocznej poszczególnych kas według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Informacje sporządzane są według stanu na dzień stanowiący podstawę obliczania obowiązkowej opłaty rocznej, ustalony uchwałą Rady Funduszu.

3. Kasa Krajowa przekazuje do Funduszu informacje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do dnia, w którym upływa termin do wniesienia obowiązkowej opłaty rocznej, ustalony uchwałą Rady Funduszu.

§ 3. 1. Po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenia rocznych sprawozdań finansowych kas Kasa Krajowa sporządza i przekazuje informacje określone w § 2 ust. 1 dotyczące tych kas, bez względu na to, czy dane będące podstawą sporządzenia informacji określonych w § 2 ust. 1 uległy zmianie po przekazaniu informacji do Funduszu — w terminie 15 dni od dnia uzyskania informacji o tych kasach nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.

2. W przypadku gdy dzień, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie jest ostatnim dniem roku obrotowego kasy, informację, o której mowa w § 2 ust. 1, również w wersji po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego kasy, Kasa Krajowa sporządza i przekazuje do Funduszu, w zakresie dotyczącym tej kasy — bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego kasy przez walne zgromadzenie.

§ 4. 1. Kasa Krajowa, na podstawie danych uzyskanych od kas, sporządza informacje o wartości wierzytelności deponentów poszczególnych kas oraz o wartości środków gwarantowanych przez Fundusz w tych kasach według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Informacje sporządzane są według stanu na koniec każdego miesiąca.

3. Informacje powinny być zgodne z danymi zawartymi w systemie wyliczania, o którym mowa w art. 38l pkt 5 ustawy.

4. Kasa Krajowa przekazuje do Funduszu informacje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

§ 5. 1. Informacje, sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, przekazywane są do Funduszu w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Informacje przekazywane są do Funduszu w dokumentach elektronicznych w formacie XML zgodnych ze schematem XSD, udostępnionym na stronie internetowej Funduszu.

3. Uwarunkowania organizacyjno-techniczne, które powinny być spełnione przy przekazywaniu informacji do Funduszu, oraz zasady nadawania identyfikatorów wyróżniających kasy i Kasę Krajową, a także tworzenia i nazywania dokumentów elektronicznych zawierających informacje przekazywane do Funduszu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Informacje, sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, złożonym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Kasy Krajowej.

2. Kasa Krajowa zgłasza do Funduszu w formie pisemnej imię, nazwisko, służbowy adres poczty elektronicznej oraz służbowy numer telefonu kontaktowego osób, o których mowa w ust. 1.

§ 7. 1. W przypadku obowiązkowej opłaty rocznej za 2013 r. Kasa Krajowa, na podstawie danych uzyskanych od kas, sporządza informację o podstawach obliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty rocznej poszczególnych kas zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.

2. Kasa Krajowa przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, do Funduszu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do dnia, w którym upływa termin do wniesienia obowiązkowej opłaty rocznej.

§ 8. 1. Do dnia 28 listopada 2013 r. Kasa Krajowa, na podstawie danych uzyskanych od kas, sporządza informacje o wartości wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 613), z zastrzeżeniem art. 11 ust. 5 i 6 tej ustawy, oraz o wartości maksymalnej kwoty gwarancji wyliczanej na potrzeby udzielenia pomocy lub wsparcia, o której mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Informacje sporządzane są według stanu na koniec każdego miesiąca.

3. Kasa Krajowa przekazuje do Funduszu informacje, o których mowa w ust. 1, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Informacje, o których mowa w ust. 1, za miesiąc październik 2013 r., sporządzone według stanu na dzień 31 października 2013 r., Kasa Krajowa przekazuje do Funduszu najpóźniej do dnia 30 listopada 2013 r.

4. Przepisy § 5 i § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 7-9 i § 4, które wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 września 2013 r. (poz. 1022)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134, poz. 781, z 2012 r. poz. 596 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1012.