ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Obowiązujące marże bankowe określa, z uwzględnieniem ust. 2, tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

2. Przyjmowana do ustalenia wysokości marży bankowej kwota kredytu eksportowego wyrażonego w walucie obcej wynika z przeliczenia kwoty tego kredytu na walutę polską po kursie średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy kredytu eksportowego.

§ 2. 1. Marże bankowe zostają podwyższone:

1) o 5 punktów bazowych w przypadku, gdy nabywca ma siedzibę w kraju niebędącym członkiem OECD;

2) o 5 punktów bazowych dla banków krajowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych;

3) o 5 punktów bazowych, w przypadku gdy walutą kredytu eksportowego jest złoty.

2. Maksymalna wysokość marży bankowej wynosi 100 punktów bazowych.

§ 3. Do kredytów eksportowych objętych Programem DOKE przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz w stosunku do których przed tym dniem wydano przyrzeczenie zawarcia Umowy DOKE lub Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał wniosek o wydanie przyrzeczenia zawarcia Umowy DOKE, stosuje się marże bankowe w wysokości dotychczasowej.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE (Dz. U. Nr 135, poz. 1517).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).