ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 168, poz. 1197) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone ";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa:

1) strukturę logiczną deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.”;

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Przepisy § 3—6 dotyczące deklaracji stosuje się odpowiednio do podań.”;

4) w § 7 dodaje się pkt 3–7 w brzmieniu:

„3) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7) — określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

4) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) — określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

5) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (YAT-8) — określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

6) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług od importu lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9) — określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

7) podania — uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (ORD-ZU) — określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.”;

5) dodaje się załączniki nr 6—10 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1—5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2006 r. (poz. 1323)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.