ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 168, poz. 1197, Nr 179, poz. 1323 i Nr 219, poz. 1599) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) uchyla się pkt 1, 2 i 10—12,

b) dodaje się pkt 16–34 w brzmieniu:

„16) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10) — określa załącznik nr 19 do rozporządzenia;

17) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11) — określa załącznik nr 20 do rozporządzenia;

18) skróconej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (N/AT-12) — określa załącznik nr 21 do rozporządzenia;

19) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) — określa załącznik nr 22 do rozporządzenia;

20) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) wraz z informacją dotyczącą obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-R/UE) — określa załącznik nr 23 do rozporządzenia;

21) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UE) wraz z załącznikami: informacją o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (VAT-UE/A) i informacją o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (N/AT-UE/B) — określa załącznik nr 24 do rozporządzenia;

22) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK) — określa załącznik nr 25 do rozporządzenia;

23) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP-1M) — określa załącznik nr 26 do rozporządzenia;

24) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał (WZP-1K) — określa załącznik nr 27 do rozporządzenia;

25) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZP-1R) — określa załącznik nr 28 do rozporządzenia;

26) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku (WZS-1M) — określa załącznik nr 29 do rozporządzenia;

27) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (WZS-1K) — określa załącznik nr 30 do rozporządzenia;

28) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZS-1R) — określa załącznik nr 31 do rozporządzenia;

29) deklaracji dla podatku od gier (POG-3A) — określa załącznik nr 32 do rozporządzenia;

30) informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) — określa załącznik nr 33 do rozporządzenia;

31) informacji o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (ORD-TK) — określa załącznik nr 34 do rozporządzenia;

32) informacji o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonywania pracy) (ORD-W1) — określa załącznik nr 35 do rozporządzenia;

33) deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) — określa załącznik nr 36 do rozporządzenia;

34) deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) — określa załącznik nr 37 do rozporządzenia.”;

2) załączniki nr 16—18 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia;

3) dodaje się załączniki nr 19—37 do rozporządzenia, w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 4—22 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2007 r., a zakończy po tym dniu, do osiągniętych dochodów (poniesionej straty) w tym roku podatkowym stosują struktury logiczne deklaracji określone w załącznikach nr 13, 14 i 16—18 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i zakończył się w dniu 31 grudnia 2006 r., stosują struktury logiczne określone w załącznikach nr 16—18 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2007 r. (poz. 134)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.