ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych

Rozdział 4

Badania psychofizjologiczne

§ 18. 1. Funkcjonariusza poddaje się badaniu psychofizjologicznemu w zakresie niezbędnym do oceny zależności zachodzących między procesami psychologicznymi i fizjologicznymi.

2. Badanie psychofizjologiczne funkcjonariusza pełniącego służbę w wyodrębnionych komórkach na stanowiskach służbowych, na których wykonuje się zadania związane z obserwowaniem i rejestrowaniem, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom oraz funkcjonariusza przewidywanego do takiej służby, obejmuje rejestrowanie specyficznych zmian reakcji psychofizjologicznych występujących w związku z zadawanymi funkcjonariuszowi pytaniami z wykorzystaniem wariografu.

§ 19. Badanie psychofizjologiczne odbywa się w pomieszczeniach zapewniających prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg badania, w szczególności pozwalających na zminimalizowanie możliwości wystąpienia zakłóceń przebiegu badania bodźcami zewnętrznymi wpływającymi na reakcje psychofizjologiczne funkcjonariusza poddanego badaniu.

§ 20. Badanie psychofizjologiczne, o którym mowa w § 18 ust. 2, przeprowadza osoba posiadająca tytuł magistra z minimum 3-letnią praktyką w prowadzeniu badań psychofizjologicznych z wykorzystaniem wariografu.

§ 21. Warunkiem przeprowadzenia badania psychofizjologicznego jest odbycie rozmowy wstępnej dotyczącej okoliczności mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyników tego badania, w szczególności dotyczącej stanu zdrowia i samopoczucia funkcjonariusza w dniu przeprowadzania tego badania.

§ 22. 1. Badanie psychofizjologiczne przebiega w kolejno następujących po sobie etapach, polegających na:

1) wypełnieniu kwestionariusza ogólnego dotyczącego danych osobowych funkcjonariusza, a także jego stanu zdrowia i samopoczucia przed badaniem;

2) przeprowadzeniu testów;

3) analizie wyników uzyskanych w wyniku badania;

4) sporządzeniu opinii z badania.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna zawierać:

1) imię i nazwisko funkcjonariusza oraz imię jego ojca;

2) stanowisko służbowe i stopień służbowy funkcjonariusza;

3) nazwę komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni albo ma pełnić służbę;

4) wynik badania psychofizjologicznego;

5) pieczątkę imienną i podpis przeprowadzającego badanie psychofizjologiczne.

§ 23. W trakcie badania psychofizjologicznego, o którym mowa w § 18 ust. 2, przeprowadza się co najmniej trzy testy z wykorzystaniem wariografu. W testach z wykorzystaniem wariografu nie zadaje się pytań dotyczących wyznania, preferencji seksualnych i przekonań politycznych.

§ 24. 1. W trakcie badania psychofizjologicznego funkcjonariusz może złożyć oświadczenie o rezygnacji z tego badania.

2. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z badania powoduje uzyskanie przez funkcjonariusza negatywnej opinii z badania.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy rezygnacja z badania jest spowodowana nagłym pogorszeniem samopoczucia funkcjonariusza.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kierownik urzędu ustala nowy termin badania psychofizjologicznego i informuje o nim funkcjonariusza.

§ 25. Badanie psychofizjologiczne można powtórzyć jeden raz, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania obiektywnych wyników.