ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 2324) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Pracownikom, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, dodatek kontrolerski wypłacany jest w miesiącu następnym po przedstawieniu rozliczenia czasu kontroli, z tym że rozliczenie czasu kontroli i wypłata dodatków kontrolerskich za IV kwartał lub miesiąc grudzień są dokonywane do końca grudnia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).