ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

Na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 80, poz. 558 i Nr 137, poz. 977) w § 1:

1) uchyla się część 48 w brzmieniu:

„48. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”;

2) uchyla się część 69 w brzmieniu:

„69. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd”;

3) po części „68. Państwowa Agencja Atomistyki” dodaje się część 70 w brzmieniu:

„70. Komisja Nadzoru Finansowego”.

§ 2. Przepisy § 1 pkt 1 i 2 mają zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 19 września 2006 r.