ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2006 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2007

Na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału na 2007 r. kwoty stanowiącej 30 % części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Z kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 25 ust. 8 ustawy, wydziela się kwoty w wysokości:

1) 50 % — której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 3;

2) 50 % — której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 4.

§ 3.1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 1, rozdziela się między województwa w zależności od wysokości wydatki bieżących poniesionych w 2005 r. na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie.

2. Wysokość należnej województwu kwoty ustala się jako iloczyn kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o której mowa w § 2 pkt 1, i współczynnika udziałł wydatków bieżących województwa na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, wyliczonego zgodnie z ust. 3.

3. Współczynnik udziału wydatków bieżących województwa na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, obliczony z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, ustala się w następujący sposób:

1) na podstawie sprawozdań za 2005 r., sporządzonych przez województwo na mocy odrębnych przepisów, ustala się wydatki bieżące poniesione na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie;

2) oblicza się sumę wydatków, o których mowa w pkt 1, wszystkich województw;

3) dla danego województwa oblicza się współczynnik udziału jako iloraz wydatków bieżących na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie województwa i sumy wydatków, o której mowa w pkt 2.

§ 4.1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 2, rozdziela się między województwa, w których dochody szacowane są niższe od dochodów bazowych.

2. Przez dochody bazowe województwa rozumie się łączne dochody na 2006 r., o których województwo zostało poinformowane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu:

1) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

2) części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

— pomniejszone o ustaloną na 2006 r. wpłatę, o której mowa w art. 31 ustawy.

3. Przez dochody szacowane województwa rozumie się ustalone na 2007 r. łączne dochody z tytułu:

1) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

2) kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o których mowa w art. 25 ust. 2, 4 i 6 ustawy oraz w § 2 pkt 1

— pomniejszone o ustaloną na 2007 r. wpłatę, o której mowa w art. 31 ustawy.

4. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w § 2 pkt 2, ustala się w następujący sposób:

1) oblicza się dla danego województwa różnicę między dochodami bazowymi a dochodami szacowanymi;

2) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, współczynnik udziału dodatniej różnicy dla danego województwa w łącznej kwocie dodatnich różnic dla wszystkich województw;

3) współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 2, mnoży się przez kwotę części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w § 2 pkt 2;

4) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest wyższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami szacowanymi województwa — wysokość należnej województwu kwoty jest równa różnicy obliczonej dla województwa w sposób określony w pkt 1, a nadwyżkę środków dzieli się pomiędzy wszystkie województwa w sposób określony w § 3;

5) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest niższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami szacowanymi województwa — wysokość należnej województwu kwoty jest równa kwocie obliczonej w sposób określony w pkt 3.

§ 5. Kwota dla danego województwa na 2007 r. z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 25 ust. 8 ustawy, stanowi sumę kwot obliczonych zgodnie z § 3 i 4.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów {Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).