ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 29, poz. 363 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 397) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Czas służby funkcjonariuszy celnych, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 miesiące.

2. Czas służby funkcjonariuszy może być przedłużony do 48 godzin tygodniowo, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1, na polecenie przedłożonego, w celu wykonania pilnych czynności służbowych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Czas wolny od służby, o którym mowa w ust. 3, powinien być wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1. Za zgodą przełożonego czas ten może być wykorzystany bezpośrednio przed lub po urlopie wypoczynkowym.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadkach uzasadnionych rodzajem służby lub jej organizacją, a zwłaszcza koniecznością funkcjonowania służby w systemie zmianowym, kierownik urzędu może wprowadzić rozkład czasu służby, w którym dopuszczalne jest w szczególności przedłużenie czasu służby do 12 godzin na dobę, z zastrzeżeniem § 4 i 5. W rozkładzie tym powinien być uwzględniony czas na wypoczynek funkcjonariusza po służbie, nie krótszy niż 11 godzin.”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Dodatkowymi dniami wolnymi od służby dla funkcjonariuszy są:

1) soboty, z wyjątkiem ustalonych, na podstawie odrębnych przepisów, jako dni pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej,

2) dni wolne od pracy ustalone dla pracowników, o których mowa w pkt 1.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).