ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 po wyrazach „w poz. 2” dodaje się wyrazy „lit. a”, a po wyrazach „lit. c” dodaje się wyrazy „tiret pierwsze”;

2) w § 4:

a) w ust. 1:

— w zdaniu wstępnym po wyrazach „w poz. 2” dodaje się wyrazy „lit. a”, a po wyrazach „lit. c” dodaje się wyrazy „tiret pierwsze”,

— w pkt 1 po wyrazach „w poz. 2” dodaje się wyrazy „ lit. a”,

b) w ust. 3 po wyrazach „lit. c” dodaje się wyrazy „tiret pierwsze”,

c) w ust. 4 po wyrazach „w poz. 2” dodaje się wyrazy „lit. a”, a po dwukrotnie użytych wyrazach „lit. c” dodaje się wyrazy „tiret pierwsze”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia poz. 2 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

2 bez względu na Oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe:
symbol PKWiU a) z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje 232,00 zł/1 000 I
przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze
15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku
gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone
znacznikiem,
b) pozostałe z wyłączeniem ciężkich olejów opałowych 60,00 zł/1 000 kg
przeznaczonych na cele opałowe

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia poz. 1 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

1 bez względu na Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów 1 882,00 zł/1 000 l
kod CN bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie
indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające
70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów
otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których
te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów,
z wyłączeniem towarów klasyfikowanych do

kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, 27112)

z czego:

1) oleje lekkie

1 747,00 zł/1 000 l
w tym:

a) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu

1 747,00 zł/1 000 l
przekraczającą 0,013 g/l

b) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu

1 315,00 zt/1 000 l
nieprzekraczającą 0,013 g/l

c) benzyny specjalne, benzyna lotnicza, paliwa typu

1 822,00 zł/1 000 l
benzyny do silników odrzutowych

2) oleje średnie

1 822,00 zł/1 000 l
w tym:
— paliwa do silników odrzutowych 1 072,00 zł/1 000 l

3) oleje ciężkie:

a) oleje napędowe

1 180,00 zł/1 000 l
w tym o zawartości siarki:
— powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie 1 099,00 zł/1 000 l
— do 0,001% włącznie 1 048,00 zt/1 000 l
2710 19 41

b) pozostałe oleje napędowe, w przypadku gdy są

232,00 zt/1 000 l
2710 19 45 zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem,
2710 19 49 przeznaczone na cele opałowe
bez względu na

c) oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe:

kodCN — z których 30 % lub więcej objętościowo desty- 232,00 zt/1 000 l

przy 350 °C oraz których gęstość w temluje

peraturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3,

w przypadku gdy są zabarwione na czerwono
i oznaczone znacznikiem.
— pozostałe z wyłączeniem ciężkich olejów 60,00 zł/1 000 kg
opałowych przeznaczonych na cele opałowe
bez względu na

d) mieszaniny olejów napędowych zawierające

1 180,00 zt/1 000 l
kodCN w masie mniej niż 70 % olejów ropy naftowej
lub olejów otrzymywanych z minerałów
bitumicznych, służące do napędu silników
spalinowych
z czego o zawartości siarki:
— powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie 1 099,00 zt/1 000 l
— do 0,001 % włącznie 1 048,00 zt/1 000 l

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570 i Nr 279, poz. 2763 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 380, Nr 103, poz. 865 i Nr 177, poz. 1473.