ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

1) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, i deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10), o której mowa w art. 99 ust. 10 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

5) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11), o której mowa w art. 99 ust. 11 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

6) skróconej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), o której mowa w art. 114 ust. 3 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. Wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług, określony w:

1) załącznikach nr 1, 4 i 8 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za wrzesień 2005 r.;

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2005 r.

§ 3. 1. Do wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r., mogą być stosowane wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 89, poz. 852 i Nr 123, poz. 1292).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 89, poz. 852 i Nr 123, poz. 1292).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. (poz. 1545)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484.