ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się w załączniku do rozporządzenia granice i obszar wolnego obszaru celnego w Gliwicach, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gliwicach (Dz. U. Nr 8, poz. 39).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2005 r. (poz. 147)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GLIWICACH1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).