ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wynagrodzeń i premii uznaniowych pracowników urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady kształtowania wielkości środków na premie uznaniowe dla Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zwanego dalej „Przewodniczącym Komisji”, i jego zastępców oraz szczegółowe zasady ustalania wysokości tych premii;

2) zasady kształtowania wielkości środków na wynagrodzenia i premie uznaniowe dla pracowników urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zwanych dalej „pracownikami urzędu Komisji”.

§ 2. 1. Wielkość środków przeznaczonych w danym roku budżetowym na premie uznaniowe dla Przewodniczącego Komisji i jego zastępców ustala się w wysokości 125 % rocznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Przewodniczącego Komisji i jego zastępców w danym roku budżetowym.

2. Premie przyznaje się okresowo w wysokości do 125 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przysługującego na danym stanowisku w okresie, za który przyznawana jest premia.

§ 3. 1. Wielkość środków przeznaczonych w danym roku budżetowym na wynagrodzenia i premie uznaniowe dla pracowników urzędu Komisji nie powinna być wyższa niż iloczyn planowanej liczby etatów i wysokości przeciętnego wynagrodzenia rocznego brutto w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i MTS CeTO S.A.

2. Przeciętne wynagrodzenie roczne brutto, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane jako iloraz sumy wynagrodzeń w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i MTS CeTO S.A. i sumy przeciętnej liczby zatrudnionych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i MTS CeTO S.A.

3. Wielkość środków przeznaczonych w danym roku budżetowym na wynagrodzenia i premie uznaniowe dla pracowników urzędu Komisji nie może być niższa niż planowana w roku poprzedzającym, po zwaloryzowaniu zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu płac określonym w ustawie budżetowej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).