ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2007

Na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci odrębnych części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i w sposób określony w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i art. 104 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. 1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:

1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

3) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

§ 4. 1. Podział kwoty wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dokonywany przez wojewodów wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

2. Podział kwoty wydatków w zakresie korpusu służby cywilnej dokonywany przez dysponentów wymaga uzgodnienia z Szefem Służby Cywilnej.

3. Wysokość wydatków na pozamilitarne przygotowania obronne ustala Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnych limitów wydatków, o których mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia do wiadomości zainteresowanym dysponentom oraz Ministrowi Finansów.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

5. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działu „Oświata i wychowanie” oraz dla działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

6. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej pomiędzy poszczególnych dysponentów, w dziale „Pomoc społeczna”, dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne”, pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. 1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ-1 — Świadczenia, równoważniki i ekwiwalenty na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) RZ-2 — Nowe i likwidowane państwowe jednostki organizacyjne; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) RZ-3 — Nowe zadania przewidziane do realizacji w 2007 r. oraz zadania, których realizacja kończy się w 2006 r.; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) RZ-4 — Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm. 1) ) — nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2007; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) RZ-5 — Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) RZ-6 — Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) RZ-7 — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) RZ-8 — Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) RZ-9 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) RZ-10 — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) RZ-11 — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) RZ-12 — Renty wynikające z wyroków i ugod sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) RZ-13 — Skutki finansowe podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do stawki awansowej pierwszej i drugiej dla prokuratorów oraz sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) RZ-14 — Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) RZ-15 — Wydatki na przejścia graniczne; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia.

2. W formularzu RZ-1 ujmuje się wyłącznie:

1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne na rzecz żołnierzy i funkcjonariuszy oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy — w podziale na działy, a w zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” — także w podziale na rozdziały;

2) świadczenia emerytalno-rentowe, dodatki, pozostałe świadczenia oraz zasiłki pogrzebowe z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;

3) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, dodatki oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, a także zasiłki pogrzebowe;

4) liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy;

5) świadczenia dla byłych olimpijczyków wypłacane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448).

3. Formularz RZ-3 właściwi ministrowie oraz wojewodowie w zakresie działu „Obrona narodowa” przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

4. Formularz RZ-4 właściwi ministrowie, w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5. Formularze: RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-10 i RZ-11 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

6. Formularze: RZ-5, RZ-6, RZ-9 i RZ-10 dysponenci i Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiają, w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna”, a formularz RZ-5 i RZ-10 — również ministrowi właściwemu do spraw pracy w zakresie działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

7.  Formularze: RZ-2, RZ-3 i RZ-10 dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

8. Formularze: RZ-7 (w zakresie przejść granicznych) i RZ-15 właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

9. Formularz RZ-8 przedstawiają, w terminie, o którym mowa w ust. 1, właściwi wojewodowie.

§ 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2007, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BD — Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

2) BW — Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

3) DPO — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

4) DAF — Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

5) BW-S — Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

6) BW-PL — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

7) PZ-1 — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

8) PZ-2 — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

9) SUS — Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

10) BW-I — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

11) IW — Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

12) SW-1 — Szkolnictwo wyższe; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

13) SW-2 — Wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

14) BZS — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

15) BZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

16) B-4Z — Plan finansowy zakładów budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

17) B-7Z — Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

18) BZS-z — Zadania finansowane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

19) PR — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

20) PP — Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

21) PE — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

22) PB — Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

23) PFC — Plan finansowy funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

24) PFC-FUS — Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

25) PFC-FER — Plan finansowy Funduszu Emerytalno--Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

26) PFC-FA — Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

27) F-SPO — Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

28) F-STR — Finansowanie, prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004—2006; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

29) WPRiR — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

30) SFP-FS — Wybrane elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

31) SFP-ARM — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

32) SFP-GN — Wybrane elementy planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

33) SFP-FB — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;

34) SFP-ARR — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

35) SFP-ARiMR — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

36) SFP-ANR — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

37) SFP-ANRZ — Wybrane elementy planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

38) SFP-ZUS — Wybrane elementy planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

39) SFP-JDR — Wybrane elementy planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia.

2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I, IW, BZS i B-4Z

ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Formularze: BD, BW, BW-S, BW-I i BZS wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Formularze BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

6. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

7. Formularze: BD, BW i PZ-2 w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, BZS, PR, PE, PB i SFP-FS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, SW-1, SW-2 i SFP-FS ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

10.  Formularz PR ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

11.  Formularz BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicznych, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

12.  Formularze: PE i PB właściwi ministrowie i wojewodowie, realizujący projekty w ramach Instrumentu Finansowego Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w części przeznaczonej na dostosowanie do wymogów Układu Schengen, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej oraz prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną — przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie i na formularzu, o którym mowa w ust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PFC-FUS, którego wzór stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia.

4.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC-FER, którego wzór stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

3) Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC-FA, którego wzór stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia.

§ 8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5—7, dysponenci przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2007 określa załącznik nr 55 do rozporządzenia.

§ 10. Kwotę wartości kosztorysowej inwestycji wieloletniej ustala się w wysokości 300 min zł.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 maja 2006 r. (poz. 632)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526.