ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

Na podstawie art. 476 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, zwanego dalej „łącznym sprawozdaniem finansowym”;

2)   szczegółowy zakres informacji zawartych w łącznym sprawozdaniu finansowym;

3)   wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do łącznego sprawozdania finansowego.

§ 2. Wzór łącznego sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do łącznego sprawozdania finansowego, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym obejmuje:

1) informacje ogólne, które zawierają dane o:

a)   przychodach lub wpływach, na które składają się:

—  środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym komitetu wyborczego, w tym pochodzące z wpłat od osób fizycznych, z odsetek od środków na rachunku bankowym, z kredytów oraz z funduszy wyborczych partii politycznych,

— wartość innych przychodów lub wpływów,

b)   wydatkach lub kosztach, na które składają się:

— koszty administracyjne, w tym koszty wynajmu powierzchni biurowej wraz z kosztami energii elektrycznej, koszty telekomunikacyjne, koszty utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu wyborczego,

— wydatki poniesione na usługi obce w związku z:

— korzystaniem ze środków masowego przekazu i nośników plakatów, z podziałem na usługi wykonywane przez dzienniki i czasopisma, radio, telewizję, nośniki plakatów, reklamę w Internecie,

— wykonaniem materiałów wyborczych, w tym ich wytworzenie oraz prace koncepcyjne, prace projektowe, z podziałem na plakaty wyborcze, filmy reklamowe i spoty, ulotki i inne wydawnictwa, reklamę w Internecie, inne materiały wyborcze,

— kosztami spotkań wyborczych,

— kosztami podróży i noclegów,

— pozostałymi kosztami poniesionymi na usługi obce,

— wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, nieujęte jako koszty administracyjne lub wydatki poniesione na usługi obce,

— pozostałe wydatki,

c) wysokości nadwyżki, o której mowa w art. 138 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy;

2) informacje szczegółowe sprawozdania, które zawierają następujące dane o:

a)   numerze rachunku bankowego komitetu wyborczego, obrotach na rachunku bankowym, stanie rachunku w dniu złożenia sprawozdania finansowego,

b)   imionach, nazwiskach i miejscowościach zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby),

c)   imionach, nazwiskach i miejscowościach zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty, dokonane w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą, zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby, dokonanych w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą),

d)   otrzymanych kredytach bankowych, spłaconych oraz pozostałych do spłacenia, w tym o nazwach i siedzibach kredytodawców oraz o warunkach uzyskania kredytu,

e)   zobowiązaniach niespłaconych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, innych niż z tytułu kredytu, z podaniem imion, nazwisk i miejscowości zamieszkania lub nazw i siedzib wierzycieli oraz kwotach zobowiązań pozostałych do spłaty,

f)   funduszach wyborczych z których pochodzą środki finansowe, wraz z określeniem ich wysokości,

g)   imionach, nazwiskach i miejscowościach zamieszkania lub nazwach i siedzibach podmiotów, które dokonały na rzecz komitetu wyborczego świadczeń niewymienionych w lit. b-d oraz lit. f, wraz z wartością świadczenia, z wyjątkiem świadczeń:

— polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne,

—  określonych w art. 133 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. (poz. 280)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.