ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 209, poz. 1743) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859);”,

b) pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) osobie zarządzającej — rozumie się przez to:

a) osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu administrującego emitenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym lub likwidatora — w przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorca,

b) członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, skarbnika lub sekretarza jednostki, kuratora, członka zarządu komisarycznego, likwidatora lub osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji członka zarządu, skarbnika lub sekretarza tej jednostki —w przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego;

5) osobie nadzorującej — rozumie się przez to:

a) członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, osobę wchodzącą w skład organu administrującego emitenta lub członka innego, określonego przepisami prawa, organu tego podmiotu, uprawnionego do nadzorowania prawidłowości jego działania —w przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorca,

b) przewodniczącego rady jednostki — w przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego;

6) podmiocie powiązanym — rozumie się przez to:

a) podmiot dominujący w stosunku do emitenta lub osobę, która w chwili przekazania informacji jest jego małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą zarządzającą lub nadzorującą,

b) jednostkę podporządkowaną wobec emitenta lub podmiotu dominującego emitenta, znaczącego inwestora, jednostki znajdujące się wraz z emitentem pod wspólną kontrolą, a także wspólnika jednostki współzależnej,

c) innego akcjonariusza (wspólnika) posiadającego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w chwili przekazania informacji co najmniej 20 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub zgromadzeniu wspólników, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,

d) osobę, która w chwili przekazania informacji jest osobą zarządzającą lub nadzorującą emitenta lub jednostki z nim powiązanej,

e) osobę, która w chwili przekazania informacji jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób zarządzających lub nadzorujących emitenta lub jednostki z nim powiązanej,

f) jednostkę kontrolowaną, współkontrolo-waną lub inną jednostkę, w której osobą zarządzającą lub nadzorującą jest lub na którą wywiera znaczący wpływ, lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio, osoba, o której mowa w lit. d i e,

g) jednostkę powiązaną z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym emitentem —w przypadku emitenta będącego funduszem,

h) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników emitenta lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do emitenta;”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) danych porównywalnych — rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone, odpowiednio, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 809/2004, w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości, stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych; dane porównywalne sporządza się z uwzględnieniem zasad zapewnienia porównywalności określonych w MSR;”,

d) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) wspólnika jednostki współzależnej — rozumie się przez to wspólnika jednostki współzależnej w rozumieniu ustawy o rachunkowości;”;

2) w § 6:

a) w ust. 1:

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;”,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej;”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych;”,

b) w ust. 2:

— pkt 9–11 otrzymują brzmienie:

„9) wykaz:

a) jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub wyceną metodą proporcjonalną, ze wskazaniem:

— ich nazw (firm) i siedzib,

— przedmiotów działalności,

— właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry,

— udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

b) jednostek nieobjętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub wyceną metodą proporcjonalną, z uzasadnieniem odstąpienia od odpowiednio konsolidacji lub wyceny oraz podaniem:

— kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz z operacji finansowych,

— wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy,

c) udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

W przypadku jednostek objętych konsolidacją dla każdej jednostki osobno należy ponadto podać ogólne proporcje udziałów stron trzecich, jeżeli sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną, oraz proporcje konsolidacji obliczone na podstawie udziałów, jeżeli konsolidacja jest przeprowadzana metodą proporcjonalną;

10) informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji, wycenie metodą praw własności lub wycenie metodą proporcjonalną, w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w tym:

a) podstawowe wielkości sprawozdań finansowych.

b) nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,

c) nazwy i siedziby jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach

— ze wskazaniem, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach;

11) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej;”,

— w pkt 13 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego;”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a odpowiednio sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w formularzu „BILANS/SKONSOLIDOWANY BILANS” w poz. I. 5 aktywów podpozycja 5.3 otrzymuje brzmienie:

„5.3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych, w tym:

— udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności*)/udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności

— udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją*)

b) w pozostałych jednostkach”,

b) formularz „Zestawienie zmian w kapitale własnym/zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym” otrzymuje brzmienie:

„ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM/ ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

— emisji akcji (wydania udziałów)

b) zmniejszenia (z tytułu)

— umorzenia akcji (udziałów)

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

— emisji akcji powyżej wartości nominalnej

— podziału zysku (ustawowo)

— podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

b) zmniejszenia (z tytułu)

— pokrycia straty

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

— zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

— zbycia środków trwałych

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych *)

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

— podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenia (z tytułu)

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

— przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) zmniejszenia (z tytułu)

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

*)Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.”,

c) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

— w dziale „A. Noty objaśniające”:

——w nocie 2 — do poz. 1.2. aktywów:

———nota 2.1 otrzymuje brzmienie:

2.1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) wartość firmyjednostki zależne

b) wartość firmyjednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

———uchyla się notę 2.4,

——w nocie 4 — do poz. I.4. aktywów,

w nocie 4.1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) od jednostek powiązanych, w tym od:

— jednostek zależnych (z tytułu)

— jednostek współzależnych (z tytułu)

— jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

— znaczącego inwestora (z tytułu)

— wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

— jednostki dominującej (z tytułu)

——w nocie 5 — do poz. I.5. aktywów:

———w nocie 5.3 po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

„da) we wspólniku jednostki współzależnej

— udziały lub akcje

— dłużne papiery wartościowe

— inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

— udzielone pożyczki

— inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

——w nocie 5.11 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją

— udziały lub akcje

— dłużne papiery wartościowe

— inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

— udzielone pożyczki

— inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą proporcjonalną lub metodą praw własności

— udziały lub akcje

— dłużne papiery wartościowe

— inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

— udzielone pożyczki

— inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

——w nocie 8 — do poz. II. 2. aktywów nota 8.1 otrzymuje brzmienie:

„8.1. Należności krótkoterminowe

a) od jednostek powiązanych

— z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

— do 12 miesięcy

— powyżej 12 miesięcy

— dochodzone na drodze sądowej

— inne

b) należności od pozostałych jednostek

— z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

— do 12 miesięcy

— powyżej 12 miesięcy

— z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

— dochodzone na drodze sądowej

— inne

Należności krótkoterminowe netto, razem

c) odpisy aktualizujące wartość należności

Należności krótkoterminowe brutto, razem

8.1.1. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, w tym od:

— jednostek zależnych

— jednostek współzależnych

— jednostek stowarzyszonych

— znaczącego inwestora

— wspólnika       jednostki współzależnej

— jednostki dominującej

b) inne, w tym od:

— jednostek zależnych

— jednostek współzależnych

— jednostek stowarzyszonych

— znaczącego inwestora

— wspólnika       jednostki współzależnej

— jednostki dominującej

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:

— jednostek zależnych

— jednostek współzależnych

— jednostek stowarzyszonych

— znaczącego inwestora

— wspólnika       jednostki współzależnej

— jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem”.

——w nocie 10 — do poz. II. 3. aktywów, w nocie 10.1 po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

„da) we wspólniku jednostki współzależnej

— udziały lub akcje

— należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

— dłużne papiery wartościowe

— inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

— udzielone pożyczki

— inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

——w nocie 20 — do poz. III pasywów:

———nota 20.1 otrzymuje brzmienie:

„20.1. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) ujemna wartość firmy

— jednostki zależne

b) ujemna wartość firmy

— jednostki współzależne

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

——uchyla się notę 20.4,

——w nocie 22 — do poz. IV. 2. pasywów nota 22.1 otrzymuje brzmienie:

„22.1. Zobowiązania długoterminowe:

a) wobec jednostek zależnych

— kredyty i pożyczki

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— umowy leasingu finansowego

— inne (wg rodzaju)

b) wobec jednostek współzależnych

— kredyty i pożyczki

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— umowy leasingu finansowego

— inne (wg rodzaju)

c) wobec jednostek stowarzyszonych

— kredyty i pożyczki

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— umowy leasingu finansowego

— inne (wg rodzaju)

d) wobec znaczącego inwestora

— kredyty i pożyczki

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— umowy leasingu finansowego

— inne (wg rodzaju)

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej

— kredyty i pożyczki

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— umowy leasingu finansowego

— inne (wg rodzaju)

f) wobec jednostki dominującej

— kredyty i pożyczki

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— umowy leasingu finansowego

— inne (wg rodzaju)

g) wobec pozostałych jednostek

— kredyty i pożyczki

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— umowy leasingu finansowego

— inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem”,

——w nocie 23 — do poz. IV. 3. pasywów nota 23.1 otrzymuje brzmienie:

„23.1. Zobowiązania krótkoterminowe

a) wobec jednostek zależnych

— kredyty i pożyczki, w tym:

— długoterminowe w okresie spłaty

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— z tytułu dywidend

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

— do 12 miesięcy

— powyżej 12 miesięcy

— zaliczki otrzymane na dostawy

— zobowiązania wekslowe

— inne (wg rodzaju)

b) wobec jednostek współzależnych

— kredyty i pożyczki, w tym:

— długoterminowe w okresie spłaty

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— z tytułu dywidend

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

— do 12 miesięcy

— powyżej 12 miesięcy

— zaliczki otrzymane na dostawy

— zobowiązania wekslowe

— inne (wg rodzaju)

c) wobec jednostek stowarzyszonych

— kredyty i pożyczki, w tym:

— długoterminowe w okresie spłaty

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— z tytułu dywidend

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

— do 12 miesięcy

— powyżej 12 miesięcy

— zaliczki otrzymane na dostawy

— zobowiązania wekslowe

— inne (wg rodzaju)

d) wobec znaczącego inwestora

— kredyty i pożyczki, w tym:

— długoterminowe w okresie spłaty

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— z tytułu dywidend

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

— do 12 miesięcy

— powyżej 12 miesięcy

— zaliczki otrzymane na dostawy

— zobowiązania wekslowe

— inne (wg rodzaju)

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej

— kredyty i pożyczki, w tym:

— długoterminowe w okresie spłaty

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— z tytułu dywidend

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

— do 12 miesięcy

— powyżej 12 miesięcy

— zaliczki otrzymane na dostawy

— zobowiązania wekslowe

— inne (wg rodzaju)

f) wobec jednostki dominującej

— kredyty i pożyczki, w tym:

— długoterminowe w okresie spłaty

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— z tytułu dywidend

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

— do 12 miesięcy

— powyżej 12 miesięcy

— zaliczki otrzymane na dostawy

— zobowiązania wekslowe

— inne

g) wobec pozostałych jednostek

— kredyty i pożyczki, w tym:

— długoterminowe w okresie spłaty

— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

— z tytułu dywidend

— inne zobowiązania finansowe, w tym:

— z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

— do 12 miesięcy

— powyżej 12 miesięcy

— zaliczki otrzymane na dostawy

— zobowiązania wekslowe

— z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

— z tytułu wynagrodzeń

— inne (wg tytułów)

h) fundusze specjalne (wg tytułów)

Zobowiązania krótkoterminowe, razem”,

——nota 26 otrzymuje brzmienie:

„Nota 26

26.1. Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od znaczącego inwestora

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od jednostki dominującej b) pozostałe (z tytułu)

— w tym: od jednostek zależnych

— w tym: od jednostek współzależnych

— w tym: od jednostek stowarzyszonych

— w tym: od znaczącego inwestora

— w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

— w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 26.2. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

— na rzecz jednostek zależnych

— na rzecz jednostek współzależnych

— na rzecz jednostek stowarzyszonych

— na rzecz znaczącego inwestora

— na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

— na rzecz jednostki dominującej

b) pozostałe (z tytułu)

— w tym: na rzecz jednostek zależnych

— w tym: na rzecz jednostek współzależnych

— w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

— w tym: na rzecz znaczącego inwestora

— w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

— w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem”.

——w nocie 32 — do poz. X noty 32.1 i 32.2 otrzymują brzmienie:

„32.1. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

a) od jednostek powiązanych, w tym:

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od znaczącego inwestora

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od jednostki dominującej

b) od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

32.2. Przychody finansowe z tytułu odsetek

a) z tytułu udzielonych pożyczek

— od jednostek powiązanych, w tym:

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od znaczącego inwestora

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od jednostki dominującej

— od pozostałych jednostek

b) pozostałe odsetki

— od jednostek powiązanych, w tym:

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od znaczącego inwestora

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od jednostki dominującej

— od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem”,

——w nocie 33 — do poz. XI nota 33.1 otrzymuje brzmienie:

„33.1. Koszty finansowe z tytułu odsetek

a) od kredytów i pożyczek

— dla jednostek powiązanych, w tym:

— dla jednostek zależnych

— dla jednostek współzależnych

— dla jednostek stowarzyszonych

— dla znaczącego inwestora

— dla wspólnika jednostki współzależnej

— dla jednostki dominującej

— dla innych jednostek b) pozostałe odsetki:

— dla jednostek powiązanych, w tym:

— dla jednostek zależnych

— dla jednostek współzależnych

— dla jednostek stowarzyszonych

— dla znaczącego inwestora

— dla wspólnika jednostki współzależnej

— dla jednostki dominującej

— dla innych jednostek

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem”,

——pozycja „Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych” otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdawczość według segmentów

Należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

—w dziale „8. Dodatkowe noty objaśniające”:

——nota 7.1 otrzymuje brzmienie:

„7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji”,

——po nocie 7 dodaje się notę 7a w brzmieniu:

„7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnio-nych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy”,

——nota 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym — informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor — oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. 1/1/ skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)”,

——po nocie 11 dodaje się notę 11a w brzmieniu:

„11a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

— badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

— inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

— usługi doradztwa podatkowego

— pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego”,

——nota 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność”;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) formularz „Zestawienie zmian w kapitale własnym/zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym” otrzymuje brzmienie:

„ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM /ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

— emisji akcji

b) zmniejszenia (z tytułu)

— umorzenia akcji

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

3. Akcje własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji własnych

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

3.2. Akcje własne na koniec okresu

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

— emisji akcji powyżej wartości nominalnej

— podziału zysku (ustawowo)

— podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

b) zmniejszenia (z tytułu)

— pokrycia straty

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

— zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

— zbycia środków trwałych

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

— podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenia (z tytułu)

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

— przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) zmniejszenia (z tytułu)

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.”,

b) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

— w dziale „A. Noty objaśniające”:

——w nocie 2 do poz. II aktywów:

———nota 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.7. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) wartość firmyjednostki zależne

b) wartość firmyjednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

———uchyla się notę 2.4,

——w nocie 6 — do poz. III. 4. aktywów, w nocie 6.1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) należności depozytowe w walucie polskiej, w tym od:

— jednostek zależnych będących cedentami

— jednostek współzależnych będących cedentami

— jednostek stowarzyszonych będących cedentami

— znaczącego inwestora będącego cedentem

— wspólnika jednostki współzależnej będącego cedentem

— jednostki dominującej będącej cedentem

— pozostałych

b) należności depozytowe w walutach obcych, w tym od:

— jednostek zależnych będących cedentami

— jednostek współzależnych będących cedentami

— jednostek stowarzyszonych będących cedentami

— znaczącego inwestora będącego cedentem

— wspólnika jednostki współzależnej będącego cedentem

— jednostki dominującej będącej cedentem

— pozostałych”,

——w nocie 7 — do poz. V.1. aktywów nota 7.3 otrzymuje brzmienie:

„7.3. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich netto

a) od jednostek zależnych

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od znaczącego inwestora

e) od wspólnika jednostki współzależnej

f) od jednostki dominującej

g) pozostałe

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem”,

——w nocie 8 — do poz. V.2. aktywów noty 8.2 i 8.3 otrzymują brzmienie:

„8.2. Należności z tytułu reasekuracji

a) od jednostek zależnych

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od znaczącego inwestora

e) od wspólnika jednostki współzależnej

f) od jednostki dominującej

g) pozostałe

Należności z tytułu reasekuracji, razem

8.3. Należności z tytułu reasekuracji

a) należności bieżące w reasekuracji czynnej, w tym:

— od cedentów będących jednostkami zależnymi

— od cedentów będących jednostkami współzależnymi

— od cedentów będących jednostkami stowarzyszonymi

— od cedenta będącego znaczącym inwestorem

— od cedenta będącego wspólnikiem      jednostki współzależnej

— od cedenta będącego jednostką dominującą

b) należności bieżące w reasekuracji biernej, w tym:

— od reasekuratorów będących jednostkami zależnymi

— od cedentów będących jednostkami współzależnymi

— od reasekuratorów będących jednostkami stowarzyszonymi

— od reasekuratora będącego znaczącym inwestorem

— od reasekuratora będącego wspólnikiem      jednostki współzależnej

— od reasekuratora będącego jednostką dominującą

c) należności bieżące od retroce-sjonariuszy, w tym:

— od będących jednostkami zależnymi

— od cedentów będących jednostkami współzależnymi

— od będących jednostkami stówa rzyszonym i

— od będącego znaczącym inwestorem

— od będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

— od będącego jednostką dominującą

d) pozostałe

Należności z tytułu reasekuracji, razem”.

——w nocie 9 — do poz. V.3. aktywów nota 9.2 otrzymuje brzmienie:

„9.2. Inne należności

a) od jednostek zależnych

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od znaczącego inwestora

e) od wspólnika jednostki współzależnej

f) od jednostki dominującej

g) pozostałe

Inne należności, razem”,

——w nocie 22 — do poz. II pasywów:

———nota 22.1 otrzymuje brzmienie:

„22.1. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) ujemna wartość firmyjednostki zależne

b) ujemna wartość firmyjednostki współzależne

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

———-uchyla się notę 22.4,

——w nocie 29 — do poz. IX pasywów nota 29.2 otrzymuje brzmienie:

„29.2. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej:

— wobec jednostek powiązanych zależnych będących reasekuratorami

— wobec jednostek powiązanych współzależnych będących reasekuratorami

— wobec jednostek stowarzyszonych będących reasekuratorami

— wobec znaczącego inwestora będącego reasekuratorem

— wobec wspólnika jednostki współzależnej będącego reasekuratorem

— wobec jednostki dominującej będącej reasekuratorem

— pozostałe

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł):

— wobec jednostek powiązanych zależnych będących reasekuratorami

— wobec jednostek powiązanych współzależnych będących reasekuratorami

— wobec jednostek stowarzyszonych będących reasekuratorami

— wobec znaczącego inwestora będącego reasekuratorem

— wobec wspólnika jednostki współzależnej będącego reasekuratorem

— wobec jednostki dominującej będącej reasekuratorem

— pozostałe

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów, razem”,

——w nocie 30 — do poz. X. 1 pasywów nota 30.3 otrzymuje brzmienie:

„30.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich wobec:

a) jednostek zależnych

b) jednostek współzależnych

c) jednostek stowarzyszonych

d) znaczącego inwestora

e) wspólnika jednostki współzależnej

f) jednostki dominującej

g) pozostałych

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem”,

——w nocie 31 — do poz. X. 2 pasywów nota 31.2 otrzymuje brzmienie:

„31.2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji

a) zobowiązania bieżące w reasekuracji czynnej, w tym wobec:

— cedentów będących jednostkami zależnymi

— cedentów będących jednostkami współzależnymi

— cedentów będących jednostkami stowarzyszonymi

— cedenta będącego znaczącym inwestorem

— cedenta będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

— cedenta będącego jednostką dominującą

b) zobowiązania bieżące w reasekuracji biernej, w tym wobec:

— reasekuratorów będących jednostkami zależnymi

— reasekuratorów będących jednostkami współzależnymi

— reasekuratorów będących jednostkami stowarzyszonymi

— reasekuratora będącego znaczącym inwestorem

— reasekuratora będącego wspólnikiem     jednostki współzależnej

— reasekuratora będącego jednostką dominującą

c) zobowiązania bieżące wobec retrocesjonariuszy, w tym wobec:

— retrocesjonariuszy będących jednostkami zależnymi

— retrocesjonariuszy będących jednostkami współzależnymi

— retrocesjonariuszy będących jednostkami stowarzyszonymi

— retrocesjonariusza będącego znaczącym inwestorem

— retrocesjonariusza będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

— retrocesjonariusza będącego jednostką dominującą

d) pozostałe

Zobowiązania z tytułu reasekuracji, razem”,

——w nocie 34 — do poz. X.5. pasywów nota 34.4 otrzymuje brzmienie:

„34.4. Inne zobowiązania wobec

a) jednostek zależnych

b) jednostek współzależnych

c) jednostek stowarzyszonych

d) znaczącego inwestora

e) wspólnika jednostki współzależnej

f) jednostki dominującej

g) pozostałych

Inne zobowiązania, razem

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku emitenta i jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)”.

——w nocie 40 noty 40.1—40.3 otrzymują brzmienie:

„40.1. Należności warunkowe, z tytułu:

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od znaczącego inwestora

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od jednostki dominującej

b) pozostałe (wg rodzaju)

— w tym: od jednostek zależnych

— w tym: od jednostek współzależnych

— w tym: od jednostek stowarzyszonych

— w tym: od znaczącego inwestora

— w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

— w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe, razem

40.2. Zobowiązania warunkowe, z tytułu:

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

— wobec jednostek zależnych

— wobec jednostek współzależnych

— wobec jednostek stowarzyszonych

— wobec znaczącego inwestora

— wobec wspólnika jednostki współzależnej

— wobec jednostki dominującej

b) weksli akceptowanych i indo-sowanych, w tym:

— wobec jednostek zależnych

— wobec jednostek współzależnych

— wobec jednostek stowarzyszonych

— wobec znaczącego inwestora

— wobec wspólnika jednostki współzależnej

— wobec jednostki dominującej

c) aktywów z zobowiązaniem odsprzedaży (wg rodzaju)

— w tym: wobec jednostek zależnych

— w tym: wobec jednostek współzależnych

— w tym: wobec jednostek stówa rzyszonych

— w tym: wobec znaczącego inwestora

— w tym: wobec wspólnika jednostki współzależnej

— w tym: wobec jednostki dominującej

d) inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach (wg rodzaju)

— w tym: wobec jednostek zależnych

— w tym: wobec jednostek współzależnych

— w tym: wobec jednostek stówa rzyszonych

— w tym: wobec znaczącego inwestora

— w tym: wobec wspólnika jednostki współzależnej

— w tym: wobec jednostki dominującej

e) pozostałe (wg rodzaju)

— w tym: wobec jednostek zależnych

— w tym: wobec jednostek współzależnych

— w tym: wobec jednostek stówa rzyszonych

— w tym: wobec znaczącego inwestora

— w tym: wobec wspólnika jednostki współzależnej

— w tym: wobec jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe, razem

40.3. Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju)

— w tym: wobec jednostek zależnych

— w tym: wobec jednostek współzależnych

— w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

— w tym: wobec znaczącego inwestora

— w tym: wobec wspólnika jednostki współzależnej

— w tym: wobec jednostki dominującej

Inne pozycje pozabilansowe, razem”,

——pozycja „Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych” otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdawczość według segmentów

Należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

— w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

——nota 8.1 otrzymuje brzmienie:

„8.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emiten-ta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji”,

——po nocie 8 dodaje się notę 8a w brzmieniu:

„8a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy”,

——nota 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym — informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor — oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo należy podać informacje o wartości wynagrodzeń, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych (dla każdej grupy osobno)”,

——po nocie 12 dodaje się notę 12a w brzmieniu:

„12a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

— badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

— inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

— usługi doradztwa podatkowego

— pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego”,

——nota 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność”;

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) formularz „Zestawienie zmian w kapitale własnym/zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym” otrzymuje brzmienie:

„ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM/ ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

l.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

— emisji akcji

b) zmniejszenia (z tytułu)

— umorzenia akcji

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

3. Akcje własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji własnych

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

3.2. Akcje własne na koniec okresu

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

— emisji akcji powyżej wartości nominalnej

— podziału zysku (ustawowo)

— podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

b) zmniejszenia (z tytułu)

— pokrycia straty

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

— zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

— zbycia środków trwałych

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

8.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

— podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenia (z tytułu)

8.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

8.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych

8.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

— przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) zmniejszenia (z tytułu)

8.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

8.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

— zrealizowany

— niezrealizowany

b) strata netto

— zrealizowana

— niezrealizowana

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.”,

b) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

— w dziale „A. Noty objaśniające”:

——w nocie 4 do poz. D.2. aktywów nota 4.1 otrzymuje brzmienie:

4.1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) wartość firmyjednostki zależne

b) wartość firmyjednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

——uchyla się notę 4.4,

——w nocie 13 — do poz. F.V.:

———nota 13.1 otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) ujemna wartość firmy

— jednostki zależne

b) ujemna wartość firmy

— jednostki współzależne

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

——uchyla się notę 13.4,

——nota 23 otrzymuje brzmienie:

„23.1. Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od znaczącego inwestora

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od jednostki dominującej

b) pozostałe (z tytułu)

— w tym: od jednostek zależnych

— w tym: od jednostek współzależnych

— w tym: od jednostek stowarzyszonych

— w tym: od znaczącego inwestora

— w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

— w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

23.2. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

— wobec jednostek zależnych

— wobec jednostek współzależnych

— wobec jednostek stowarzyszonych

— wobec znaczącego inwestora

— wobec wspólnika jednostki współzależnej

— wobec jednostki dominującej

b) pozostałe (z tytułu)

— w tym: wobec jednostek zależnych

— w tym: wobec jednostek współzależnych

— w tym: wobec jednostek stówa rzyszonych

— w tym: wobec znaczącego inwestora

— w tym: wobec jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem”,

——pozycja „Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych” otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdawczość według segmentów

Należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

— w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

——nota 7.1 otrzymuje brzmienie:

„7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emiten-Xaljednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji”,

——-po nocie 7 dodaje się notę 7a w brzmieniu:

„7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy”,

——po nocie 11 dodaje się notę 11a w brzmieniu:

„11a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania      finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa,

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

— badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

— inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

— usługi doradztwa podatkowego

— pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego”,

——nota 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność”;

7) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) formularz „Zestawienie zmian w kapitale własnym/skonsolidowanym kapitale własnym” otrzymuje brzmienie:

„ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM/ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

— emisji akcji

b) zmniejszenia (z tytułu)

— umorzenia akcji

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

3. Akcje własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji własnych

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

3.2. Akcje własne na koniec okresu

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

— emisji akcji powyżej wartości nominalnej

— podziału zysku (ustawowo)

— podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

b) zmniejszenia (z tytułu)

— pokrycia straty

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

— zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

— zbycia środków trwałych

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

— podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenia (z tytułu)

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

— przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) zmniejszenia (z tytułu)

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.”,

b) w części „Rachunek przepływów pieniężnych/Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych” dział „B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej” otrzymuje brzmienie:

„B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych

3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży

a) w jednostkach powiązanych:

— jednostce dominującej

— znaczącym inwestorze

— wspólniku jednostki współzależnej

— jednostkach podporządkowanych

a) w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności *)

b) w pozostałych jednostkach

— zbycie instrumentów finansowych

— dywidendy i udziały w zyskach

— spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

— odsetki

— inne wpływy z instrumentów finansowych

4. Pozostałe wpływy

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych

3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży

a) w jednostkach powiązanych:

— jednostce dominującej

— znaczącym inwestorze

— wspólniku jednostki współzależnej

— jednostkach podporządkowanych

a) w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw wtasności *)

b) w pozostałych jednostkach

— nabycie instrumentów finansowych

— udzielone pożyczki długoterminowe

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*)

5. Pozostałe wydatki”,

c) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

— w dziale „A. Noty objaśniające”:

——w nocie 2 — do poz. II i VII aktywów:

———w nocie 2.1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) od jednostek powiązanych

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od jednostki dominującej

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od znaczącego inwestora”.

———dotychczasową lit. t oznacza się jako lit. m,

——w nocie 3 — do poz. III aktywów nota 3.1 otrzymuje brzmienie:

„3.1. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

a) akcje

b) dłużne papiery wartościowe

c) certyfikaty inwestycyjne

d) warranty

e) pozostałe papiery wartościowe

f) instrumenty pochodne

g) towary giełdowe

h) pozostałe

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, razem”,

——w nocie 5 — do poz. V aktywów noty

5.1—5.4 otrzymują brzmienie:

„5.1. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe papiery wartościowe

c) towary giełdowe

d) pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, razem

5.2. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych i niebę-dących spółkami handlowymi jednostek współzależnych nie-konsolidowanych*)

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

— pozostałe papiery wartościowe

— towary giełdowe

— pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych i niebę-dących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niekonso-lidowanych, razem

5.3. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności*)

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

— pozostałe papiery wartościowe

— towary giełdowe

— pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności, razem

5.4. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności pozostałych jednostek**

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

— pozostałe papiery wartościowe

— towary giełdowe

— pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności pozostałych jednostek, razem”,

——w nocie 6 — do poz. VI aktywów:

———noty 6.1—6.4 otrzymują brzmienie:

„6.1. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe papiery wartościowe

f) towary giełdowe

g) pozostałe

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem

6.2. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych i nie-będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niekonsolidowanych*)

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

— pozostałe papiery wartościowe

— towary giełdowe

— pozostałe

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych i nie-będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niekonsolidowanych, razem

6.3. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności**

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

— pozostałe papiery wartościowe

— towary giełdowe

— pozostałe

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych,

współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności, razem

6.4. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży pozostałych jednostek**

a) udziały i akcje

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

— pozostałe papiery wartościowe

— towary giełdowe

— pozostałe

Instrumenty   finansowe dostępne do  sprzedaży pozostałych   jednostek, razem”,

——nota 6.6 otrzymuje brzmienie:

„6.6. Udziały lub akcje

a) w jednostce dominującej

b) w znaczącym inwestorze

c) we wspólniku jednostki współzależnej

d) w jednostkach podporządkowanych

— zależnych

— współzależnych

— stowarzyszonych

d) w pozostałych jednostkach

Udziały lub akcje, razem”,

——w nocie 7 — do poz. VII aktywów nota

7.1 otrzymuje brzmienie:

„7.1. Należności długoterminowe

a) od jednostki dominującej (z tytułu)

b) od znaczącego inwestora (z tytułu)

c) od wspólnika jednostki współzależnej

d) od jednostek podporządkowanych (z tytułu)

e) od pozostałych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

f) odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto”,

——w nocie 8 — do poz. VIII aktywów nota 8.1 otrzymuje brzmienie:

„8.1. Udzielone pożyczki długoterminowe

a) jednostce dominującej

b) znaczącemu inwestorowi

c) wspólnikowi jednostki współzależnej

d) jednostkom zależnym

e) jednostkom współzależnym

f) jednostkom stowarzyszonym

g) pozostałe

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem”,

——w nocie 10 do poz. X aktywów:

———nota 10.1 otrzymuje brzmienie:

„ 70.7. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) wartość firmyjednostki zależne

b) wartość firmyjednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

——uchyla się notę 10.4,

——w nocie 14 — do poz. I pasywów nota 14.1 otrzymuje brzmienie:

„14.1. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec klientów

2. Wobec jednostek powiązanych:

a) wobec jednostek zależnych

b) wobec jednostek współzależnych

c) wobec jednostek stowarzyszonych

d) wobec jednostki dominującej

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej

f) wobec znaczącego inwestora

3. Wobec biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe

4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

5. Wobec Krajowego Depozytu Papierów     Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

a) z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego

b) pozostałe

6. Wobec izby gospodarczej

7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

8. Kredyty i pożyczki

a) od jednostek powiązanych

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od jednostki dominującej

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od znaczącego inwestora

b) pozostałe

9. Dłużne papiery wartościowe

10. Wekslowe

11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

12. Z tytułu wynagrodzeń

13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

14. Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

15. Fundusze specjalne

16. Pozostałe

Zobowiązania krótkoterminowe, razem”,

——w nocie 15 — do poz. II pasywów nota 15.1 otrzymuje brzmienie:

„15.1. Zobowiązania długoterminowe

1. Kredyty

a) od jednostek powiązanych

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od jednostki dominującej

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od znaczącego inwestora

b) pozostałe

2. Pożyczki

a) od jednostek powiązanych

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od jednostki dominującej

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od znaczącego inwestora

b) pozostałe

3. Dłużne papiery wartościowe

4. Z tytułu innych instrumentów finansowych

5. Z tytułu umów leasingu finansowego

a) wobec jednostek powiązanych

— wobec jednostek zależnych

— wobec jednostek współzależnych

— wobec jednostek stowarzyszonych

— wobec jednostki dominującej

— wobec wspólnika jednostki dominującej

— wobec znaczącego inwestora

b) pozostałe

6. Pozostałe

Zobowiązania długoterminowe, razem”,

——w nocie 26 — do poz. VIII pasywów:

———nota 26.1 otrzymuje brzmienie:

„26.1. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) ujemna wartość firmy

— jednostki zależne

b) ujemna wartość firmy

— jednostki współzależne

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

———uchyla się notę 26.4,

——nota 28 — do zobowiązań warunkowych otrzymuje brzmienie:

„28.1. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

— jednostkom zależnym

— jednostkom współzależnym

— jednostkom stowarzyszonym

— jednostce dominującej

— wspólnikowi      jednostki współzależnej

— znaczącemu inwestorowi

b) pozostałe (z tytułu), w tym:

— wobec jednostek zależnych

— wobec jednostek współzależnych

— wobec jednostek stowarzyszonych

— wobec jednostki dominującej

— wobec wspólnika jednostki współzależnej

— wobec znaczącego inwestora

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

28.2. Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od jednostki dominującej

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od znaczącego inwestora

b) pozostałe (z tytułu), w tym:

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od jednostki dominującej

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od znaczącego inwestora

Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych, razem”,

——w nocie 42 — do poz. XVII nota 42.1 otrzymuje brzmienie:

„42.1. Przychody finansowe

1. Odsetki od udzielonych pożyczek

a) od jednostek powiązanych

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od jednostki dominującej

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od znaczącego inwestora

b) pozostałe

2. Odsetki od lokat i depozytów a) od jednostek powiązanych

— od jednostek zależnych

— od jednostek współzależnych

— od jednostek stowarzyszonych

— od jednostki dominującej

— od wspólnika jednostki współzależnej

— od znaczącego inwestora

b) pozostałe

3. Pozostałe odsetki

4. Dodatnie różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

5. Pozostałe, w tym:

Przychody finansowe, razem”,

——nota 43 — do poz. XVIII otrzymuje brzmienie:

„Koszty finansowe

1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:

a) dla jednostek powiązanych

— dla jednostek zależnych

— dla jednostek współzależnych

— dla jednostek stowarzyszonych

— dla jednostki dominującej

— dla wspólnika jednostki współzależnej

— dla znaczącego inwestora

b) pozostałe

2. Pozostałe odsetki

3. Ujemne różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

4. Pozostałe, w tym:

Koszty finansowe, razem”,

——nota 49 — do poz. XVIII otrzymuje brzmienie:

„Zysk (strata) netto**

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej

b) zysk (strata) netto wspólnika jednostki współzależnej

c) zyski (straty) netto jednostek zależnych

d) zyski (straty) netto jednostek współzależnych

e) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych

f) korekty konsolidacyjne Zysk (strata) netto”,

——pozycja „Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych” otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdawczość według segmentów

Należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

— w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

——nota 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dane o instrumentach finansowych klientów zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w podziale na:

a) zdematerializowane instrumenty finansowe

— w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

b) inne niż zdematerializowane instrumenty finansowe”,

——nota 9.1 otrzymuje brzmienie:

„9.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta/ljednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji”,

——po nocie 9.2 dodaje się notę 9a w brzmieniu:

„9a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy”,

——po nocie 13 dodaje się notę 13a w brzmieniu:

„13a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania      finansowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

— badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

— inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

— usługi doradztwa podatkowego

— pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego”,

——nota 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność”;

8) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia” w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

a) nota 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji”,

b) po nocie 7 dodaje się notę 7a w brzmieniu:

„7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy”,

c) po nocie 11 dodaje się notę 11a w brzmieniu:

„11a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa,

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

— badanie sprawozdania finansowego

— inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego

— usługi doradztwa podatkowego

— pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowe-go”;

9) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych po raz pierwszy za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2009 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy sprawozdawcze roku obrotowego rozpoczynającego się w 2008 r. mogą być sporządzane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547.