ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Status agencji informacyjnej może uzyskać podmiot, który spełnia następujące kryteria:

1) posiada elektroniczny system publikowania informacji z wyspecjalizowanym serwisem ekonomicznym;

2) serwis, o którym mowa w pkt 1, ma co najmniej krajowy zasięg terytorialny;

3) zapewni niezwłoczne publikowanie w serwisie, o którym mowa w pkt 1, wszystkich informacji przekazywanych przez emitenta na podstawie art. 56 ust. 1, art. 65, art. 70 pkt 1 i 3, art. 80 i art. 86 ust. 2 ustawy oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.);

4) zapewni zachowanie poufności informacji, o których mowa w pkt 3, przed przekazaniem ich do publicznej wiadomości; podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej powinny ustanowić procedury informowania Komisji Nadzoru Finansowego o przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz procedury przechowywania, co najmniej przez 3 lata, danych dotyczących: daty i godziny otrzymania informacji, podmiotu, który przekazał tę informację, osoby fizycznej, która odebrała tę informację, osób fizycznych, które miały dostęp do tej informacji przed jej opublikowaniem, daty i godziny opublikowania informacji;

5) zapewni zgodność standardów przesyłania informacji, o których mowa w pkt 3, oraz formatu przesyłanych plików z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 25, poz. 188);

6) zapewni, że informacje, o których mowa w pkt 3, przekazane do publicznej wiadomości będą zawierać wszystkie elementy informacji otrzymanych od emitenta oraz zobowiąże się, że nie będzie ingerować w treść przekazywanych informacji;

7) zapewni monitorowanie zgodności informacji przekazywanych przez agencję informacyjną do publicznej wiadomości z informacjami otrzymanymi od emitenta;

8) zapewni prowadzenie rejestru błędów i awarii serwisu, o którym mowa w pkt 1;

9) zapewni bezpłatne publikowanie informacji własnych Komisji Nadzoru Finansowego w serwisie, o którym mowa w pkt 1;

10) zapewni ciągłość działania serwisu, o którym mowa w pkt 1;

11) zapewni emitentom, codziennie, co najmniej w godzinach 800—1800, kontakt i pomoc techniczną w zakresie udostępnianych przez agencję informacyjną własnych narzędzi;

12) zobowiąże się do podania do publicznej wiadomości faktu uchylenia przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji wskazującej tę agencję informacyjną;

13) zapewni prowadzenie i udostępnianie archiwum informacji, o których mowa w pkt 3.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69.