ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody, które mogą powstać w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do przedsiębiorcy:

1) który nie zawarł umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa (Dz. U. Nr 32, poz. 282);

2) w stosunku do którego nie dokonano blokady środków finansowych na rachunku bankowym, o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt 3 ustawy.

§ 3. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności przed takim wykreśleniem;

3) polegających na zapłacie kar umownych;

4) powstałych w związku z używaniem broni palnej;

5) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia wypłaty odszkodowań przez zakład ubezpieczeń.

§ 4. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru polowań.

§ 5. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych:

1) 20 000 euro – dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą;

2) 15 000 euro – dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania za granicą;

3) 10 000 euro – dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

§ 6. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na okres, który upływa po tym dniu, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2005 r. 3)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie – Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 97, poz. 884).