ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z umów, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zwanej dalej „ustawą”, wynosi 4% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok wystawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie mniej jednak niż równowartość w złotych:

1) 20 000 euro – dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą;

2) 15 000 euro – dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania za granicą;

3) 10 000 euro – dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku przedsiębiorców przedstawiających gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wspólnie z innymi przedsiębiorcami, przez roczny przychód z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej rozumie się sumę ich rocznych przychodów, uzyskanych przez każdego z tych przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.

3. Jeżeli wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nastąpiło w roku obrotowym, w którym przedsiębiorca podjął działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wynosi równowartość w złotych kwot określonych w ust. 1.

§ 2. Kwoty, o których mowa w § 1 ust. 1, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa została wystawiona.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2005 r. 3)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie – Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 97, poz. 884), które traci moc na podstawie art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).