ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

1)   kierowanego do państwa trzeciego wniosku o:

a)   udzielenie informacji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b)   powiadomienie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c)   odzyskanie należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d)   podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2)   zaktualizowanego tytułu wykonawczego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

3)   zagranicznego tytułu wykonawczego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

4)   zarządzenia zabezpieczenia, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2013 r. (poz. 1356)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).