ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 39 ust. 1 pkt 2 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,”;

2) w § 20:

a) w ust. 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

„— dostarczane na pokłady samolotów, statków oraz promów morskich ze składu podatkowego na terytorium kraju lub w przypadku importowanych wyrobów dostarczane z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, lub ze składu celnego, pod warunkiem że są rozdawane lub sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych.”,

b) uchyla się ust. 4;

3) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe, które znajdując się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego zostały zniszczone:

1) w składzie podatkowym albo

2) w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego.”;

4) w § 22:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie oraz podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o ilości (wartości) wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, których nabycie uprawnia do zwolnienia od akcyzy.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.”;

5) w § 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawą do obliczenia zapłaconej kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz podmiotów, o których mowa w § 22, jest faktura wystawiona w trzech egzemplarzach przy zakupie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, której oryginał wraz z kopią otrzymują te podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy podstawa do obliczenia zapłaconej akcyzy podlegającej zwrotowi, o której mowa w ust. 1, wynika z faktury w formie elektronicznej, podmioty, o których mowa w § 22, udostępniają ją, także przez jej przesłanie, Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie.”;

6) w § 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 22, dokonuje na wniosek tych podmiotów Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie.”,

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele służbowe lub prywatne — w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, lub

b) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele służbowe — w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych odpowiednio na cele służbowe lub prywatne przez podmioty, o których mowa w § 22;

2) listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, które nabyły wyroby akcyzowe lub samochody osobowe na cele prywatne, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z podaniem zapłaconych kwot akcyzy przypadających do zwrotu z tytułu dokonanego nabycia;

3) oryginały faktur, a w przypadku gdy wniosek składają instytucje Unii Europejskiej lub gdy oryginały faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług — uwierzytelnione kopie tych faktur, lub fakturę w formie elektronicznej.”;

7) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca oryginał faktury lub uwierzytelnioną kopię faktury wnioskodawcy.”;

8) w § 27:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 22, żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od tych podmiotów oryginału faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie, udostępniając równocześnie otrzymany oryginał faktury lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.

2. W przypadku gdy zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z § 24—26, zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy wynikającej z faktury lub uwierzytelnionej kopii faktury, lub z faktury w formie elektronicznej, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.”,

b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury lub uwierzytelnionej kopii, lub z faktury w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy Izby Celnej w Warszawie nie później niż w terminie:”;

9) w § 29 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.”;

10) w § 30:

a) w ust. 6 pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) oryginały faktur lub faktury w formie elektronicznej, na podstawie których organ wojskowy nabył paliwa lub energię elektryczną;

5) oryginały faktur lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy;

6) kopie faktur lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają obciążenia sił zbrojnych za udostępnione paliwa i energię elektryczną.”,

b) uchyla się ust. 12,

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, zwraca oryginał faktury lub uwierzytelnioną kopię faktury wnioskodawcy.”;

11) w § 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.”;

12) w § 33:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 32 ust. 1, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, której oryginał wraz z jedną kopią otrzymują te podmioty, lub faktura w formie elektronicznej.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Kwatera oraz personel zagraniczny Kwatery i członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego na cele Kwatery oraz na cele prywatne personelu zagranicznego i członków jego rodzin;”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery;

2) listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

3) oryginały faktur lub ich uwierzytelnione kopie, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;

2) listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele prywatne, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

3) oryginały faktur lub ich uwierzytelnione kopie, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.”;

13) w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy oryginału faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów przez Kwaterę oraz personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie, o dokonanym zaś zwrocie wyrobów przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osoby upoważnione — Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy; informując o powyższym, sprzedawca udostępnia jednocześnie otrzymany od nabywcy oryginał faktury lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.”;

14) w § 36 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.”;

15) w § 37:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 36, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, której oryginał wraz z jedną kopią otrzymują te podmioty, lub faktura w formie elektronicznej.”,

b) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oryginały faktur lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek.”;

16) w § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy oryginału faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub upoważnione podmioty sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Olsztynie; informując o powyższym, sprzedawca udostępnia jednocześnie otrzymany od nabywcy oryginał faktury lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.”;

17) w § 42 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.”;

18) w § 43 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013, Nr 226, poz. 1477 i Nr 238, poz. 1578.