ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego;

2) jednostkach – należy przez to rozumieć jednostki doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 2 ustawy;

3) planie finansowym — należy przez to rozumieć plan finansowy, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

§ 2. 1. Jednostki prowadzą gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów finansowych, opracowywanych, opiniowanych i zatwierdzanych w trybie przepisów art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 3 i art. 12 ust. 1 ustawy.

2. Roczny plan finansowy jest ustalany na okres roku kalendarzowego.

§ 3. Projekt rocznego planu finansowego opracowuje dyrektor jednostki, z uwzględnieniem wysokości dotacji podmiotowej, dotacji na zadania zlecone do realizacji oraz dotacji przedmiotowych zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na dany rok.

§ 4. Roczny plan finansowy jednostki składa się z:

1) części tabelarycznej zawierającej wielkości liczbowe przychodów i kosztów roku poprzedniego oraz wielkości liczbowe przychodów i kosztów przewidywanych na rok objęty planem finansowym, sporządzonej na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia;

2) części opisowej, zawierającej szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych przychodów i kosztów jednostki, w szczególności uzasadnienie kosztów jednostki finansowanych z dotacji podmiotowej.

§ 5. (uchylony).

§ 6. Realizacja zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, oraz wydatkowanie środków publicznych przez jednostki są dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności dotyczącymi finansów publicznych.

§ 7. Wyboru banku prowadzącego obsługę rachunków jednostka dokonuje zgodnie z art. 160 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 8. Realizacja poszczególnych tytułów kosztów może być dokonywana w granicach kwot ustalonych w rocznym planie finansowym.

§ 9. Zwiększenie kosztów w poszczególnych tytułach z uwzględnieniem art. 34 ust. 2 i 3 oraz art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych może nastąpić po uprzednim zatwierdzeniu zmiany rocznego planu finansowego.

§ 10. 1. Jednostki tworzą:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy ustawowe.

2. Fundusz statutowy tworzy się z równowartości składników majątku, nabytych w trybie ustawy, stanowiących wyposażenie jednostek w dniu rozpoczęcia przez nie działalności, po uwzględnieniu należności i zobowiązań przejętych zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy.

3. Zysk netto jednostek przeznacza się na fundusze, o których mowa w ust. 1.

4. Stratę netto jednostek pokrywa się z funduszu rezerwowego. Jeżeli strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, część straty, niepokrytą z funduszu rezerwowego, pokrywa się z funduszu statutowego.

§ 11. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki dokonuje, odpowiednio, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub wojewoda.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne, związane z wyborem podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego, ponosi jednostka.

3. Roczne sprawozdanie finansowe jednostka przedkłada do zatwierdzenia, odpowiednio, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi lub wojewodzie.

4. Podziału zysku lub ustalenia sposobu pokrycia straty jednostki dokonuje, odpowiednio, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub wojewoda.

§ 12. 1. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego sporządza się w układzie określonym w § 4. 

2. Zatwierdzone roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jednostka przesyła Ministrowi Finansów.

§ 13. Przepisu § 4 ust. 2 nie stosuje się do sporządzenia planu finansowego na 2005 r.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.