ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego składają się z formularza głównego, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz informacji o podatku akcyzowym dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych i składów podatkowych, których wzory określają załączniki nr 2—12 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Załącznik nr 6

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 12


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).